Mikrokredit P7R za podjetja iz problemskih občin

Krediti do 25.000,00 € za podjetnike s sedežem podjetja v občinah: Bohinj, Gorje, Jezersko, Preddvor, Tržič in Žirovnica.

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj na problemskih področjih.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

UPRAVIČENCI

Upravičeni prijavitelji so mikro in mala podjetja, ki:

 • imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev (na dan oddaje vloge),
 • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju,
 • so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, s.p.-ji ali socialna podjetja,
 • imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

POGOJI KREDITA

 • višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €
 • kredit krije: do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 €
 • obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %
 • ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev
 • moratorij kredita: do 6 mesecev
 • način odplačevanja kredita: mesečno, obročno
 • minimalno zavarovanje kredita:

- 5 menic podjetja in

- 5 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).

 • črpanje kredita je v enkratnem znesku.

UPRAVIČENI STROŠKI

So materialne in nematerialne investicije ter obratna sredstva.

Med upravičene stroške se upoštevajo:

 • nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov
 • nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja,
 • nakup materiala in trgovskega blaga,
 • nakup storitev,
 • plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom) - največ do 50 % zneska kredita.

*Za upravičen strošek upošteva znesek na računu (tudi s pripadajočim DDV).

*Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih vlagatelj opravlja na problemskih območjih

ROKI ZA PRIJAVO: 1.2.2021,1.3.2021, 1.4.2021, 1.5.2021, 1.6.2021, 1.7.2021, 1.9.2021, 1.10.2021

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.