Najava - Nepovratna sredstva za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa 2019

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev.

V obdelavo okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa ter prvo predelavo lesa majhnega obsega spadajo:

 • žaganje lesa,
 • skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa,
 • profiliranje,
 • iveriranje,
 • proizvodnja lesenih železniških pragov,
 • proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri,
 • sušenje lesa,
 • impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali,
 • modifikacija lesa,
 • proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo

Majhen obseg operacij je definiran na sledeč način

 • do 10.000 m3 vhodne surovine za proizvodnjo žaganega lesa ali neimpregniranih pragov letno, če gre za žagarske obrate,
 • do 2.000 ton proizvodnje lesnih pelet letno, če gre za proizvodnjo pelet kot dodatno dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 6.000 nasutih m3 oziroma predelava 2.000 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo sekancev kot dodatna dejavnost v okviru žagarskih obratov,
 • do 25.000 nasutih m3 oziroma predelavi 7.500 m3 okroglega lesa letno, če gre za proizvodnjo lesnih sekancev v gozdu ali
 • do 10.000 nasutih prostorninskih metrov polen letno (ekvivalentno 5.000 m3 okroglega lesa), če gre za obrate za proizvodnjo drv.

Naložbe se glede na obseg delijo na enostavne in zahtevne naložbe

 • enostavna naložba je naložba do 250.000 eurov skupne priznane vrednosti,
 • zahtevna naložba je naložba nad 250.000 eurov skupne priznane vrednosti ter do 2 mio eur subvencije

UPRAVIČENCI

Upravičenci do podpore so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo, ki so opredeljeni kot mikro ali malo in srednje velika podjetja in imajo registrirano dejavnost s šifro:

 • A02.200 – sečnja,
 • C16.100 – žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
 • C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja

UPRAVIČENI STROŠKI

 • nakupa novih strojev in opreme,
 • splošni stroški (podrobneje opredeljeni v dokumentaciji - višina upravičenih splošnih stroškov lahko znaša do največ 10 % upravičenih stroškov naložbe).

*Na ponudbah ali predračunih, ki jih vlagatelj poda v vlogi mora biti razvidna maksimalna zmogljivost stroja na uro in nominalna kapaciteta po izračunu 8ur * 200 dni * zmogljivost stroja/uro = nominalna kapaciteta.  

Do podpore niso upravičeni naslednji stroški:

 • naložbe zunaj območja Republike Slovenije;
 • priprava vloge na javni razpis in zahtevka za izplačilo sredstev;
 • plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
 • davek na dodano vrednost (DDV);
 • obresti na dolgove, bančne stroške in stroške garancij;
 • upravne takse;
 • stroški leasinga in zakupa objektov, naprav in opreme, pridobitev patentov, licenc, plačilnih pravic, avtorskih pravic in blagovnih in storitvenih znamk;
 • drugi stroški, povezani s pogodbami o zakupu, kot so marža najemodajalca, stroški refinanciranja obresti, režijski stroški in stroški zavarovanja;
 • stroški materiala, opreme ali drugih del v okviru naložbe, ki so bila izvedena pred oddajo vloge na javni razpis, razen splošnih stroškov.

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Razpis, ki je še v usklajevanju, bo na voljo za MSP, prijaviteljem pa bo omogočal do 250 tisoč do dveh milijonov evrov subvencije.

Prijavite se na naše e-novice!.