Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2019

Namen in cilj razpisa

Namen razpisa je nagraditi najboljših trideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

-       uspešen zagon najmanj 30 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;

-       stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;

-       spodbuditi inovativnost in tržno usmerjenost poslovnih modelov.

Predmet javnega natečaja

Predmet razpisa je izbor najboljših 30 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2019.

Ciljne skupine/upravičenci 

Upravičeni prejemniki so podjetnice začetnice, ki so v letu 2019 registrirale svoje podjetje (v obliki gospodarske družbe, samostojnega podjetnika, zavoda ali zadruge v skladu z zakonodajo) in so uspešno zaključile ABC usposabljanje, ki ga je organiziral SPIRIT Slovenija ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 30 najbolje ocenjenih.

Pogoji za kandidiranje

Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh pogojev, se zavrne.

V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo SPIRIT Slovenija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila sredstev v državni proračun Republike Slovenije.

Vsi pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 90.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 172410 – Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo, za leto 2019. 

V primeru spremembe višine proračunskih sredstev na omenjeni postavki, se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis.

SPIRIT Slovenija si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev spremeni ali prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.

Roki in način prijave

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisnedokumentacije in navodil na obrazcih iz poglavja IV razpisne dokumentacije.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 3 »Naslovnica za ovojnico«, ki je del razpisne dokumentacije.

Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni razpis bremenijo prijavitelja.

Razpis bo odprt do vključno 22.7.2019 do 13.00 ure.

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 22.7.2019, do 13.00 ure, ne glede na način oddaje oz. prispetja.

Vlogo je potrebno vložiti na naslov: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana.

Vloga je lahko poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež SPIRIT Slovenija v času uradnih ur (vsak dan med 9h in 13h)  in mora prispeti na agencijo do navedenega roka za prispetje vlog.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov podjetnice@spiritslovenia.si.

Vprašanja na gornji naslov morajo prispeti najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del natečajne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu http://www.spiritslovenia.si/.

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Javni_natečaj.pdf

RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_podjetnice_začetnice.DOCX

RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_podjetnice_začetnice.pdf

Prijavite se na naše e-novice!.