Nepovratna sredstva za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih.

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Z izrazom showroom označujemo razstavno-promocijski prostor, lociran zunaj meja RS, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji

Razstavno-promocijski prostor (showroom) je namenjen krepitvi prepoznavnosti blagovnih znamk slovenskih podjetij v tujini, hkrati pa jim odpira vrata za nove posle in omogoča doseganje višje prodajne cene.

Showroom predstavlja tako prostor za predstavitev izdelkov ali storitev, kot tudi mesto povezovanja s tujimi podjetji, zato najmanjša velikost showrooma znaša najmanj 30 m2 . ·Fizična vzpostavitev showrooma v tujini, namenjenega predstavitvi oziroma promociji blagovnih znamk prijavitelja, ki hkrati ne predstavlja sejemskega prostora. Uporablja se izključno za predstavitev prodajnega programa upravičenca. 

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

Produkt ali storitev se uvršča v področje uporabe S4 (Strategija pametne specializacije). 

UPRAVIČENCI

Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji:

  • ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge in/ali
  • širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. 

Mala in srednje velika podjetja s sedežem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija.

Sprememba programskega območja po oddaji vloge ni dovoljena in predstavlja upravičen razlog za odpoved pogodbe o sofinanciranju. 

Prijavitelj je zaposloval vsaj tri (3) osebe; pri čemer se upošteva povprečno število zaposlenih v zadnjem obračunskem obdobju. Kot zadnje obračunsko obdobje za prijave, oddane v letu n, šteje leto n-1.

UPRAVIČENI STROŠKI

Prijavitelj bo moral v okviru prijavljene operacije izvesti oba sklopa

Sklop 1: stroški najema razstavnega prostora,  stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški izdelave koncepta predstavitve  in stroški opreme

Sklop 2: stroški storitev lokalnega agenta, kot so: marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk upravičenca;

  • priprava in izdelava promocijskih gradiv blagovnih znamk upravičenca v tujih jezikih (oglaševalske storitve, tisk in priprave na tisk, izdelava ali nadgradnja spletne strani za ciljni tuj trg, priprava in tisk tiskovin, predstavitveni filmi, itd.);
  • storitve, ki vključujejo postopke validacij, pridobivanja dovoljenj ipd., neposredno povezanih z blagovnimi znamkami upravičenca;
  • ceritifikacije izdelka, zaščitenega z blagovno znamko, namenjene ciljnemu trgu;
  • prevajalske storitve, lektoriranje (izključno za blagovno znamko upravičenca);
  • svetovalne storitve lokalnega agenta v zvezi z blagovno znamko upravičenca
  • storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, strokovnih mnenj, poročil, informiranja in komuniciranja - v povezavi z blagovno znamko upravičenca.

Stroški ne smejo nastati pred oddajo vloge in lahko trajajo 12 mesecev. 

VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 30.000,00 EUR in ne višja od 100.000,00 EUR. Subvencija se dodeljuje po načelu "de minimis".

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa, je 4.700.000,00 EUR (vsako leto 1.1750.000,00 eur).

Več info in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.