Objavljamo 1 prosto delovno mesto – POMOČNIK VODJE PROJEKTOV, področje Razvoj podeželja, Lokalna akcijska skupina »GORENJSKA KOŠARICA«.

(izraz pomočnik vodje projektov se uporablja za žensko in moško slovnično obliko).

Razpisni pogoji:

Opis del in nalog:

 • pomoč vodji projekta pri pripravi, koordinaciji in izvajanju projekta,
 • zbiranje informacij za pripravo projekta po nalogu vodje projekta,
 • pisanje enostavnejših besedil projekta,
 • skrb za varno delo,
 • pomoč pri drugih nalogah v podjetju,
 • priprava projektnih predlogov,
 • izvajanje projektnih aktivnosti,
 • projektno poročanje,
 • skrb za stroškovno učinkovitost,
 • projektno sodelovanje s projektnimi partnerji ter partnerji na lokalni, regionalni in nacionalni ravni,
 • skrb za prenos znanja in dobrih praks na zaposlene,
 • druga dela po navodilih nadrejenega.

Pogoji za sprejem na delovno mesto:

 • VI/I., VI./II. ali VII. stopnja izobrazbe,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • lastni prevoz,
 • osebna urejenost.

Odgovornost:

 • za kvaliteto in korektnost svojega dela,
 • za stroške v obsegu svojega dela,
 • prilagodljivost

Kompetence in spretnosti:

 • natančnost,
 • samostojnost in marljivost,
 • komunikativnost,
 • poznavanje dela z računalnikom, MS Office, internet,
 • sposobnost dela v dinamičnem in stresnem okolju.

Kandidati naj vlogi priložijo kratek življenjepis, dokazila o izobrazbi in izpolnjevanju pogojev ter reference o dosedanjem delu.

Zaposlitev bomo sklenili za določen čas z možnostjo podaljšanja do 31. 12. 2022.

Vloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev naj prispejo do vključno 11. 5. 2020 do 13.ure na naslov: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v zapečateni ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - razpis za pomočnika vodje projektov LAS GORENJSKA KOŠARICA«. Obravnavane bodo vse vloge, ki bodo poslane vključno do 11. 5. 2020 (poštni žig). Vloge, prejete preko elektronske pošte, ne bodo obravnavane.

Nepravočasne in nepopolne vloge se ne bodo upoštevale v postopku izbire. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobenega kandidata.

Prednost imajo kandidati z izkušnjami pri vodenju projektov v okviru programa za razvoj podeželja LEADER 2007-2013 in CLLD 2014-2020.

Prijavite se na naše e-novice!.