Objavljamo eno prosto delovno mesto – POSLOVNI SEKRETAR

(izraz poslovni sekretar se uporablja za žensko in moško slovnično obliko)
Razpisni pogoji:
 
Opis del in nalog:
 • opravljanje funkcije tajništva
 • zbiranje računov, opravljanje in pregled plačil
 • organiziranje sej vodstva
 • priprava poročil in pogodb
 • izplačila in pregled plač, potnih nalogov in ostalih izplačil
 • sodelovanje pri projektih in projektnih predlogih
 • opravljanje nalog tajništva nadzornega sveta
 • sodelovanje pri pripravah poslovnih poročil
 • sprejem in oddaja pošte
 • skrb za zavarovanje osebja in varstvo pri delu
 • urejanje zdravniških pregledov
 • pozivanje dolžnikov k plačilu po e-pošti/telefonu
 • druge naloge po navodilu nadrejenega.
Pogoji za sprejem na delovno mesto:
 • V., VI/I., ali VI./II. stopnja izobrazbe administrativne ali ekonomske smeri
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj
 • računalniška pismenost in uporaba orodij MS Office, internet
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • izkušnje s področja projektnega vodenja
 • vozniški izpit B kategorije
Odgovornost:
 • za učinkovito vodenje tajništva
 • za kvaliteto in korektnost svojega dela
 • osebna urejenost
Kompetence in spretnosti:
 • odgovornost
 • natančnost
 • komunikativnost
 • poznavanje dela z računalnikom, MS Office paketa
 • sposobnost dela v dinamičnem in stresnem okolju
 
Kandidati naj vlogi priložijo kratek življenjepis, dokazila o izobrazbi in izpolnjevanju pogojev ter reference o dosedanjem delu.
 
Zaposlitev bomo sklenili za določen čas 1 (enega) leta, (nadomeščanje zaposlene zaradi bolniške odsotnosti).
 
Vloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev naj prispejo vključno do torka, dne 11. 10. do 13. ure na naslov: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v zapečateni ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - razpis za Poslovnega sekretarja«. Obravnavane bodo vse vloge, ki bodo poslane do dne 11. 10. 2019 (poštni žig). Vloge, prejete preko elektronske pošte, ne bodo obravnavane.
 
Nepravočasne in nepopolne vloge se v postopku izbire ne bodo upoštevale. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30. dneh po opravljeni izbiri. Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobenega kandidata.
Prijavite se na naše e-novice!.