P1 plus 2020 C19 Garancije sklada za bančne kredite in obrestna mera 6-mesečni Euribor + 0,5%

Kredit za zagotovitev zadostne likvidnosti za financiranje poslovanja v obdobju epidemije ter spodbujanje podjetij za nadaljnjo izvajanje podjetniške aktivnosti in je po presoji Sklada financiranje z zaprošenim kreditom ekonomsko upravičeno.

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana ter Unicredit banka Slovenija d.d.

UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

UPRAVIČENCI:

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki1 , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. 

UPRAVIČENI STROŠKI:

OBRATNA SREDSTVA, kamor sodijo:

- izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;

- izdatki za opravljene storitve; 

- izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom). 

 Upravičeni stroški so lahko od: 01.01.2020 do 31.12.2021.

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč. 

* Za prijavo na P1 potrebujete pozitivni bančni sklep ob oddaji vloge. 

POGOJI KREDITA

- maksimalni znesek kredita je 100.000 EUR za mikro in mala podjetja ter 200.000 EUR za srednje velika podjetja,

- 80% garancija Sklada

- obrestna mera kredita: 6 mesečni EURIBOR +0,50%,

- ročnost kredita: 1,5 do 5 let, 

- moratorij na odplačilo glavnice kredita: do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

Kredit se koristi namensko za poravnavo obveznosti za obratna sredstva. Refundacija oz. povračilo že plačanih stroškov za obratna sredstva ni dovoljena. 

Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali lizing pogodbe vlagatelja. 

Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oz. širitev dejavnosti in s tem za krepitev podjetniške aktivnosti ali za namen premagovanja finančnih težav pri poslovanju, nastalih zaradi virusa COVID-19.

Podjetje mora izpolnjevati naslednje pogoje:

• dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN3 vsaj D2,

• da v bilanci stanja za leto 2019 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0%,

• dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2019 v pozitivni vrednosti do vključno 7,0.

 

ROK ZA ODDAJO VLOG

5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20. 9., 5.10., 20. 10. 2020

 

Več informacij je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.