P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

- ohranitev delovnih mest,

- spodbujanje nastanka novih delovnih mest,

- spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,

- omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: - ročnosti kredita, - možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, - brez stroškov odobravanja in vodenja, - nižjih zavarovalnih zahtevah.

 

UPRAVIČENCI

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo, ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja, je na njegovo poslovanje vplival izbruh nalezljive bolezni COVID19, ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas, ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest mesecev.

 

POGOJI KREDITA

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. 

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del).

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja. 

 

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške se upoštevajo:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev,

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

f) zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

 

Več informacij in razpisna dokumentacija sta na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.