P7 2020 - Mikrokrediti

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so: - ohranitev delovnih mest, - spodbujanje nastanka novih delovnih mest, - spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva. 

Skupni razpoložljivi znesek je v višini najmanj 10.000.000 EUR.

UPRAVIČENCI IN UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičenci: samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ki ni v okviru izključenega sektorja/področja, s statusom mikro ali malega podjetja ter na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas. 

Upravičeni stroški:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev,

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

POGOJI KREDITA

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita.

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del), če je EURIBOR negativen se šteje kot 0 %.

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja.

ROK ZA ODDAJO VLOG

17. 02. in 27. 02. 2020. 

 

Več informacij in razpisna dokumentacija sta na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.