Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov.
 
Od tega:
- 6.000.000 eurov za nosilce kmetij in nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter
- 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode in gospodarske družbe (sklop B).
 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer:
- 11.250.000 eurov iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU,
- 3.750.000 eurov iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba.
 
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije pa znaša 25 odstotkov.
 
Izdajatelj: MKGP
 
Prijavite se na naše e-novice!.