POPRAVEK JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Na javnem razpisu bodo izbrani projekti, ki jih bodo izvajali delodajalci s kadrovskimi štipendisti.
 
Naziv izvajalca javnega pooblastila, ki dodeljujejo sredstva
 
BSC, d.o.o., Kranj, poslovno podporni center Kranj, Regionalna razvojna agencija Gorenjske,  Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, v vlogi nosilca/izvajalca javnega pooblastila za izvajanje dejavnosti regijskih štipendijskih shem kadrovskih štipendij za statistično regijo ''GORENJSKA STATISTIČNA REGIJA'' (v nadaljevanju: BSC, d.o.o., Kranj).
 
Predmet popravka javnega razpisa
 
BSC, d.o.o., Kranj je v Javnem razpisu za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021, objavljenim dne 28. 02. 2020, pod točko 5. (Vrednost javnega razpisa in višina sofinanciranja) razpisala vrednost javnega razpisa v višini 20.000 EUR.
 
Predmet popravka javnega razpisa je višja vrednost javnega razpisa, in sicer 56.640,00 EUR.
 
Ostala razpisna določila ostanejo nespremenjena.
 
Vrednost javnega razpisa in višina sofinanciranja
 
Vrednost javnega razpisa je 56.640,00 EUR.
 
 
 
 
Prijavite se na naše e-novice!.