Program sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020

Stanovanjski sklad Republike Slovenije na podlagi tega Programa sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše osebe v letih 2017 do 2020 v lokalnih skupnostih, sofinancira zagotavljanje stanovanjskih enot za starejše osebe, kjer se opravlja institucionalno varstvo in kjer je bivanje starejših oseb urejeno kot kratkotrajna ali dolgotrajna namestitev in oskrba.

Vrednost razpisa: Predvidoma je za realizacijo tega programa namenjenih 15.000.000,00 EUR s porabo v letih 2017 do 2020 oziroma do zaključka vsakega posameznega projekta.

Program je odprt do dne, ko so s sklepi NS SSRS odobrena vsa predvidena sredstva oziroma najkasneje do 31. 12. 2020.
Upravičeni prijavitelji so lahko:

  • občine,
  • javni nepremičninski skladi in
  • druge pravne osebe (kot druge pravne osebe so mišljene pravne osebe zasebnega in javnega prava, in sicer npr.: javni zavodi, pravne osebe, vpisane v register neprofitnih stanovanjskih organizacij iz 152. člena SZ-1, družbe po 96. in 97. členu Zakona o javno zasebnem partnerstvu, zadruge, socialna podjetja … ), ki pa morajo v celotnem obdobju od vložitve vloge do zaključka sodelovanja s SSRS zagotavljati izpolnjevanje pogojev določenih z vsakokratno zakonodajo o socialnem varstvu in s predpisi izdanimi na njegovi podlagi ter imeti pridobljene/dodeljene vse potrebne koncesije in/ali pridobljena ustrezna dovoljenja/soglasja za delo pristojnega ministrstva oziroma organov pristojnih na tem področju.Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj.  


Konec razpisa: 31.12.2020

Prijavite se na naše e-novice!.