Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 7. 298.199,90 EUR, od tega za leto 2018 v višini 3.260.109,60 EUR, za leto 2019 v vrednosti 2.259.848,70 EUR: za leto 2020 v vrednosti 1.778.241,60 EUR.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 4 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja1 (dejavnost 1) in medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks strokovnih delavcev, tako pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov kot delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2).

V okviru projektnih aktivnosti bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, tako da bo interdisciplinarna narava vključevanja študentov prispevala k mreženju študentov različnih disciplin, strok in strokovnih delavcev. Na podlagi izvajanja projektnih aktivnosti (dejavnost 1) ter s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks pedagoških mentorjev in delovnih mentorjev iz (ne)gospodarstva (dejavnost 2), se bo izvajal prenos znanja in veščin med študenti in vključenimi mentorji.

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem. Ob partnerskem sodelovanju visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom bodo mladi pridobili konkretne in praktične izkušnje že med izobraževanjem. Partnersko sodelovanje mora predstavljati inovativen način reševanja problemov, ki prinašajo družbeno korist.

Rok za oddajo vlog:
•    05. 01. 2018 za prvo odpiranje;
•    23. 11. 2018 za drugo odpiranje;
•    22. 11. 2019 za tretje odpiranje.

Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod), ki se na dan roka za oddajo vloge za posamezno odpiranje vodijo v Evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu visokega šolstva v Republiki Sloveniji, izvajajo javno veljavne študijske programe ter imajo vpisane študente v vsakem študijskem letu, ki ustreza posameznemu odpiranju vlog po tem javnem razpisu, torej v študijskem letu 2017/2018 za prvo odpiranje, v študijskem letu 2018/2019 za drugo odpiranje ter v študijskem letu 2019/2020 za tretje odpiranje. Vsak projekt mora vključevati sodelovanje izključno ene gospodarske družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika, ustanovljenih skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US 82/13, 55/15 in 15/17). V projekt se lahko dodatno vključi izključno ena organizacija iz gospodarskega ali družbenega področja, ki na inovativen način pristopi k reševanju izpostavljenega problema z namenom družbenega razvoja in ne kot izvajalec obstranskih aktivnosti projekta. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.
 
Razpisuje: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Rok prijave: 22.11.2019
 
  
Prijavite se na naše e-novice!.