Prvi javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi«

  1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je spodbujanje inovacij v akvakulturi.

  1. RAZPISANA SREDSTVA

(1) Sredstva se dodelijo v obliki nepovratnih sredstev.

(2) Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 400.000,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 300.000,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 100.000,00 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

(3) Sredstva, ki jih zagotovita Unija in Republika Slovenija, bremenijo proračunski postavki: PP 140023 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – udeležba Unije; PP 140024 – Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 14 – 20 – slovenska udeležba.

(4) Stopnja javne podpore je 100 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo, od tega 75 odstotkov zagotovi Unija in 25 odstotkov zagotovi Republika Slovenija.

(5) Najnižji znesek podpore je 20.000 eurov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 100.000 eurov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega ukrepa pridobi največ do 100.000 eurov podpore.

(6) Do podpore so upravičene operacije, katerih vloge so popolne in vsebinsko ustrezne ter ki so v skladu z določbami od VII. do X. poglavja tega javnega razpisa.

 

Več informacij je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.