RAZPIS ZA DIREKTORJA/DIREKTORICO DRUŽBE BSC, POSLOVNO PODPORNEGA CENTRA, D.O.O., KRANJ 29. 8. 2023

(izraz direktor se uporablja za žensko in moško slovnično obliko).
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
 • ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe družboslovne ali tehnične smeri,
 • najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega 5 let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih mestih,
 • poznavanje področja regionalnega razvoja, razvoja novih EU financiranih projektov, pridobivanja evropskih sredstev,
 • dobro znanje angleškega jezika ter zaželeno znanje nemškega in/ali italijanskega jezika,
 • računalniška pismenost in uporaba orodij MS Office, internet,
 • vozniški izpit B kategorije.
Direktorja bo imenoval Nadzorni svet družbe za dobo štirih let in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan. Nadzorni svet družbe si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega izmed prijavljenih kandidatov.
 
Kandidati naj vlogi priložijo:
 • kratek življenjepis,
 • dokazila o izobrazbi (fotokopijo diplome),
 • dokazila o znanju tujih jezikov,
 • izjavo v skladu z drugo točko 255. člena ZGD-1 o nekaznovanju,
 • izjavo o izpolnjevanju pogojev glede delovnih izkušenj (časovno natančno naj navedejo posebej delovne izkušnje in posebej delovne izkušnje na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih),
 • vizijo delovanja družbe BSC.
V viziji vabimo, da kandidati med drugim navedejo tudi videnje:
 • razvoja družbe BSC in sodelovanja z občinami na Gorenjskem,
 • regionalnega razvoja Gorenjske, vključno z opredelitvijo vsaj 5 nosilnih projektov, ki bi jih vodila družba BSC kot RRA,
 • sodelovanja z organizacijami za razvoj podjetništva (GZS, OZS),
 • razvoja novih EU financiranih projektov, pridobivanje evropskih sredstev,
 • delovanja razvoja podjetništva in turizma ter sodelovanja s podjetji in podpornimi institucijami za podjetništvo,
 • delovanja na področju sanacije degradiranih področij.
 
Vizija in glavni poudarki dela družbe BSC, poslovno podporni center, d.o.o. naj bodo pripravljeni v obsegu največ 10.000 znakov (vključno s presledki).
 
Prednost pri izbiri direktorja bodo imeli kandidati, ki z dosedanjim delom in predloženo vizijo dokazujejo, da znajo iskati rešitve in izvajati projekte v medsebojnem sodelovanju posameznih institucij in podjetij.
 
Okvirna bruto plača je v rangu 4.500-5.000 EUR mesečno.
 
Vloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev naj prispejo do vključno petka, 15. 9. 2023, do 13. ure na naslov: BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj v zapečateni ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – razpis za direktorja družbe«. Opozarjamo, da gre za prijave, ki bodo do tega časa prispele na sedež družbe. Osebna oddaja vloge je možna vsak delovni dan od 9.00 do 15.00 ure v tajništvu družbe.
 
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najpozneje v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Prijavite se na naše e-novice!.