SID BANKA Covid19 Likvidnostni kredit

V okviru kredita SID Banka zagotovi sredstva, ki jih lahko nameni kreditojemalec, na katerega poslovanje je vplival izbruh epidemije COVID-19 ali proizvaja proizvode oziroma opravlja storitve, potrebne za zdravljenje in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19.

UPRAVIČENCI

Kredit je prioritetno namenjen velikim podjetjem, lahko pa ga prejmejo tudi mala in srednje velika podjetja.

  • Družba z isto davčno številko posluje najmanj 2 leti in je imela v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.
  • Ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji.
  • Družba ni v postopku zaradi insolventnosti.
  • Je podjetje po metodologiji SID banke uvrščeno najmanj v bonitetni razred B- (pogoj ne velja za kreditojemalca, ki uveljavi status MSP).

POGOJI KREDITA

  • Kredit v višini od 100.000 € do 7 milijonov € (za MSP) oziroma do 12 milijonov (za veliko podjetje).
  • Ročnost kredita od 2 do 12 let.
  • Moratorij do 1/2 ročnosti kredita.
  • Obrestna mera nižja od tržnih (status pomoči de minimis).
  • Ostali pogoji financiranja se določijo skladno z internimi akti SID banke.
  • Sredstva je mogoče koristiti 6 mesecev.

ROK ZA ODDAJO VLOG

Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev. 

 

Več informacij je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.