SK75 2019 -Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja.

Razpis je tudi usmerjen v spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Cilj javnega razpisa je:

- Finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti.

Višina konvertibilnega posojila znaša 75.000 EUR, ki se črpa v treh enakih tranšah, pri čemer se prva tranša črpa po podpisu pogodbe, druga tranša v roku največ treh (3) mesecev od sklenitve pogodbe ter zadnja tranša v roku največ sedmih (7) mesecev od sklenitve pogodbe, vse Skladno z osnutkom Pogodbe o konvertibilnem posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Valuta posojila je EUR.

Prejemnik posojila se zaveže za črpani in neodplačani znesek posojila plačevati pogodbene obresti, ki se začnejo obračunavati z dnem veljavnosti pogodbe o konvertibilnem posojilu, pri čemer je obresti dolžan začeti odplačevati prvi mesec po prejemu prve tranše posojila. Pogodbena obrestna mera pri konvertibilnem posojilu znaša fiksno 4,0% p.a.

Ročnost konvertibilnega posojila, vključno z moratorijem na odplačilo posojila je pet (5) let z možnostjo podaljšanja ročnosti za največ 2 leti. Konvertibilno posojilo se lahko odobri in podaljša zgolj za ročnost polnih let. Moratorij na odplačilo glavnice konvertibilnega posojila znaša tri (3) leta. V primeru podaljšanja ročnosti posojila se za isto obdobje podaljša tudi trajanje moratorija. Konvertibilno posojilo se odplačuje v enakih zaporednih mesečnih obrokih po preteku moratorija. Pogoji konverzije posojila v poslovni delež končnega prejemnika so urejeni z vzorcem Pogodbe o Konvertibilnem posojilu, ki je priloga razpisne dokumentacije. Vselej se lahko konvertira zgolj neodplačana glavnica posojila.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Sklad si pridružuje pravico, da pozove vlagatelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku.

Prejemnikom sredstev je prepovedano dajanje posojil ustanoviteljem oziroma družbenikom ter poslovanje s povezanimi podjetji, razen z izrecnim soglasjem Sklada. Prepovedano je tudi poplačilo že obstoječih kreditov podjetja. Kadar ima prejemnik sredstev zasebnega investitorja je prepovedano kakršno koli izplačevanje sredstev investitorjem ali z investitorjem povezanim osebam.

Pri tem je prepovedano tudi plačevanje računov za storitve investitorjem, posojila investitorjem oz. kakršne koli druge finančne transakcije med podprtim podjetjem in investitorjem.

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.