Tretji javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe v obrate klasične akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 1. produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
 2. diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;
 3. posodobitev obratov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi;
 4. izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci v naravi;
 5. naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
 6. naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za preprečevanje nalaganja blata ali
 7. diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti, kot so:
 • turistično trnkarjenje oziroma komercialni športni ribolov,
 • okoljske storitve akvakulture, izobraževalne dejavnosti na področju akvakulture.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge

v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih

organizmov, in ki so:

 1. gospodarske družbe,
 2. zadruge,
 3. samostojni podjetniki posamezniki ali
 4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 3.869.047,00 eurov.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je trideset dni.

Dodatne informacije: INFO točka Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, e-pošta aktrp@gov.si.

Razpisna dokumentacija: MKGP na svojih spletnih straneh objavi prijavni obrazec za izvedbo javnega razpisa, spremembo in zaprtje javnega razpisa.

Vlagatelj se pred elektronsko vložitvijo vloge prijavi pri ARSKTRP. Za elektronsko izpolnjevanje vloge ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu: http://e-kmetija.gov.si/, prek katerega se vlagatelj za elektronsko vložitev vloge s kvalificiranim digitalnim potrdilom prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Vlagatelj izvede elektronski vnos in vloži prijavni obrazec v informacijski sistem ARSKTRP.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.