17. seja Sveta gorenjske regije

8. april 2022 – na svoji 17. seji v tem mandatu in prvi v letu 2022 so se, v prostorih Mestne občine Kranj, sestali župani gorenjske regije. Na dnevnem redu seje je bilo 11. točk, osem vsebinskih. Župani so se seznanili z informacijo o programiranju na nacionalni in regionalni ravni, aktualnih razpisih Ministrstva za okolje in prostor, s potrebno pripravo regionalnih prostorskih planov, predlogom vzpostavitve gorenjske kreativne mreže ter s pobudo Evropske komisije, imenovano Misija za prilagajanje podnebnim spremembam. Župani so potrdili Regijsko celostno prometno strategijo za širše območje Julijskih Alp ter imenovali člane v Svet TEPN Gorenjske.

V okviru prve vsebinske točke so se župani seznanili z informacijo o programiranju na nacionalni in regionalni ravni. Direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Rok Šimenc, je povedal, da je priprava Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji v zaključni fazi. Končna verzija bo poslana na Evropsko komisijo predvidoma do 30. 6. 2022. Na regijski ravni je za sprejem Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027 potrebno še pozitivno mnenje s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Andreja Erdlen, skrbnica gorenjske regije na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je povedala, da je priprava mnenja v zaključni fazi.

 

V Sloveniji se z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list, št. 61/17; ZUreP-2) uvaja regionalno prostorsko planiranje, s katerim se želi na podlagi enotne uporabe razpoložljivih podatkov o prostoru na območju razvojne regije spodbuditi načrtovanje trajnostnega in racionalnega razvoja. Predstavnici Ministrstva za okolje in prostor, Lenča Humerca Šolar in Valentina Lavrenčič, sta županom predstavili potrebne aktivnosti za izvajanje določb Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) v zvezi z regionalnimi prostorskimi plani. Ministrstvo je decembra 2021 podalo predlog občinam, da se na območju posamezne razvojne regije začnejo dogovarjati in usklajevati glede izbora pripravljavca regijskega prostorskega plana. Na Ministrstvu za okolje in prostor ocenjujejo, da bi postopek priprave Regijskega prostorskega plana morali začeti že v letu 2023, kar pomeni, da je skrajni rok za izbor pripravljavca konec leta 2022. Župani so podprli imenovanje Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj za pripravljavca Regionalnega razvojnega plana.

 

Franja Gabrovšek Schmidt iz Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, je županom podala informacijo o dveh odprtih javnih razpisih Ministrstva za okolje in prostor, ki se izvajata v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Občinam je na voljo slabih 108 milijonov evrov za izgradnjo manjkajočih vodovodnih sistemov, ki oskrbujejo pod 10.000 prebivalcev na območjih poselitve, kjer je predpisana javna oskrba s pitno vodo, vendar pa ta še ni zagotovljena, ter za izgradnjo energetsko učinkovitih sistemov odvajanja in čiščenja odpadne vode v aglomeracijah pod 2.000 PE (populacijski ekvivalent). Razpisa bosta odprta do porabe sredstev oziroma najdlje do konca decembra 2023.

 

Tjaša Maurič iz Posoškega razvojnega centra in Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, sta županom gorenjske regije predstavila Regijsko celostno prometno strategijo za širše območje Julijskih Alp, ki je nastala v okviru projekta čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo. Svet gorenjske regije je potrdil predstavljeno Regijsko celostno prometno strategijo za širše območje Julijskih Alp.

 

V nadaljevanju so se župani seznanili s predlogom vzpostavitve Gorenjske kreativne mreže, katerega je predstavila Mateja Korošec iz Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, in se dogovorili, da se predlog nadgradi ter občinam predlaga v izvajanje za leto 2023.

 

V okviru mednarodnega projekta PEACE ALPS, kjer je kot partner sodelovala Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, je bil v letu 2018 pripravljen Trajnostni energetsko-podnebni načrt Gorenjske (TEPN Gorenjske). Ta določa, da se mora za izvajanje pobude Konvencije županov opredeliti usklajevalni in organizacijski organ. Črtomir Kurnik, direktor Lokalne energetske agencije Gorenjske (LEAG), je županom predstavil svet TEPN in njegove naloge. Namen sveta TEPN je zagotavljanje in izvajanje učinkovite organizacijske oblike za izvedbo TEPN Gorenjske, aktivna udeležba, koordinacija in seznanitev z izvajanjem energetsko-podnebnih ukrepov, predvidenih z načrtom, ustrezno usmerjanje, obravnava in vključevanje novih vsebin (npr. sektor industrije, kmetijstva, odpadki itd.), spremljanje izvajanja/učinkov načrta – vrednotenje, podajanje predlogov za pripravo skupnih dokumentov, smernic, strokovnih podlag, podajanje predlogov za nove interdisciplinarne razvojno-raziskovalne projekte na področju vsebin TEPN, nadzor nad pripravo poročil o napredku ter drugih gradiv, potrebnih za poročanje na občinskih svetih in Konvenciji županov. Svet gorenjske regije je za obdobje štirih let, na predlog direktorja LEAG-a, imenoval naslednje nove člane Sveta TEPN Gorenjske: Eva Štravs Podlogar (RAGOR), Anton Pogačnik (Strokovnjak na področju TEPN), Iztok Jenko (Elektro Gorenjska), Lidija Kovač (BSC Kranj), Klemen Malovrh (Zavod za turizem in kulturo Kranj), Luka Šink (Domplan), Uroš Habjan (Ministrstvo za infrastrukturo), Iztok Podbregar (FOV Kranj), Tony Mlakar (Alpe Adria Green), Blaženka Pospiš Perpar (Vizije Mobilnosti), Martin Umek (Zavod za gozdove Slovenije), Marko Hočevar (MO Kranj), Mojca Dolinar (ARSO), Janez Bešter (Fakulteta za elektrotehniko), Tatjana Bernik (Občina Škofja Loka), Gašper Kleč (RA Sora).

 

Barbara Simonič iz Oddelka za podnebne spremembe na Ministrstvu za okolje in prostor je gorenjskim županom predstavila pobudo Evropske komisije imenovano Misija za prilagajanje podnebnim spremembam.

 

Jelena Vidović iz Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, je župane povabila k udeležbi na regijskem dogodku na temo Kibernetska varnost – izzivi uporabnikov digitalnih storitev, ki bo 10. maja 2022 potekala na Brdu pri Kranju.

 

Ob koncu seje se je župan Občine Preddvor, Rok Roblek, zahvalil vsem županom za pomoč pri gašenju požara na Potoški gori.

 

Prijavite se na naše e-novice!.