Aktivnosti v okviru LAS GORENJSKA KOŠARICA

LAS Gorenjska košarica je v torek, 19. februarja 2019, prejela odločbo o odobritvi projekta sodelovanja E-NOSTAVNO NA KOLO, ki ga je 19. oktobra 2018 skupaj z ostalimi LAS-i (LAS Loškega pogorja, LAS Za mesto in vas, LAS Srce Slovenije, LAS s Ciljem) prijavila na 4. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Namen projekta je spodbujanje kolesarstva preko oblikovanja ustrezne infrastrukture in turistične ponudbe za kolesarje. Z investicijami v podporno infrastrukturo in opremo se bodo oblikovala kolesarjem prijazna postajališča na že vzpostavljenih kolesarskih poteh. Preko usposabljanj, dogodkov in promocijskih gradiv pa se bo spodbujalo kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti.
Na podlagi povezovanja z drugimi LAS-i, izmenjavi znanj in ogleda dobrih praks se bo oblikoval predlog standardizacije kolesarju prijaznega ponudnika in priročnik za spodbujanje turističnih/gostinskih ponudnikov, da postanejo kolesarjem prijazni ponudniki. Poseben poudarek operacije bo tudi na promociji in vključevanju ranljivih ciljnih skupin.

Celotna vrednost projekta znaša 543.826,04 €, vrednost odobrenih sredstev za LAS Gorenjska košarica pa znašajo 90.801,98 €. Projekt se bo izvajal v letih 2019 in 2020.

LAS Gorenjska košarica je s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejela obvestilo o potrditvi štirih operacij  iz 1. Javnega poziva LAS GK, ki je bil objavljen 26. 4. 2017. Za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je LAS Gorenjska košarica torej prejela potrditev operacij za:

  • HITRO S KOLESOM: ki bo z vzpostavitvijo mreže izposoje koles v 6 občinah območja LAS prispevala k razvoju trajnostne mobilnosti in spreminjanju navad prebivalstva v smeri večje uporabe nizkoogljičnega transporta in javnega prevoza. Le-to bo prispevalo k ohranitvi okolja, zmanjševanju CO2 in ohranitvi biodiverzitete v urbanih naseljih, hkrati pa bo z novimi storitvami trajnostnega transporta prispevala tudi k razvoju trajnostnih zelenih delovnih mest. (prijavitelj BSC, d.o.o., Kranj, v višini 249.991,65 €  CLLD sredstev)
  • GEROBUS: katere namen je razvoj, oblikovanje in izvajanje več različnih aktivnosti, s katerimi bodo starejšim osebam in ostalim ranljivim skupinam omogočene strokovno kakovostne in preverjene informacije o ohranjanju zdravja in telesnih ter fizičnih lastnosti. Poleg skupine starejših oseb je v programu posebna pozornost namenjena čedalje bolj pojavni in težki bolezni – demenci. V okviru projekta bo potekalo osveščanje bolnikov z demenco in njihovih družinskih članov o tveganjih za to bolezen in kako se pred njo obvarovati. (prijavitelj Dom Petra Uzarja, v višini 74.456,80 €  CLLD sredstev)
  • SPOZNAJMO BIODIVERZITETO V NASELJIH: katere namen je zagotoviti inovativne pristope za ohranitev biodiverzitete v naseljih preko ureditve prezentacij biodiverzietete v urbanih naseljih v treh občinah (Bled, Bohinjska Bistrica, Naklo) in preko delavnic osveščanja v 7 občinah in priporočil za ohranitev biodiverzitete v urbanih naseljih za prebivalstvo in druge ciljne skupine. (prijavitelj BSC, d.o.o., Kranj, v višini 136.028,73 €  CLLD sredstev)
  • ZELENA NASELJA: katere namen je zagotoviti inovativni pristop za ozelenitve degradiranih območij v centru urbanih naselij preko izvedenih pilotnih ozelenitev degradiranih območij v  treh urbanih naseljih v treh občinah (Bled (Seliše), Preddvor (park ob gradu), Tržič (območje bivšega podjetja BPT)) z ozelenitvijo površin in novimi aktivnostmi na površinah ter študijami za nadaljnjo revitalizacijo degradiranih območij. (prijavitelj BSC, d.o.o., Kranj, v višini 299.995,80 €  CLLD sredstev)

Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom projekti in projekti sodelovanja.

LAS Gorenjska košarica ima še vedno odprt 2. Javni poziv LAS GK, ki je namenjen sofinanciranju operacij (projektov) iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), ki prispevajo k ciljem, ukrepom in povečanju kazalnikov, kot jih določa Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica (2014-2020). Višina razpoložljivih nepovratnih sredstev CLLD iz sklada ESPR znaša 717.361,63 €..

Potencialni prijavitelji si lahko več podrobnosti preberite na spletni strani LAS Gorenjska košarica, pod zavihkom javni pozivi.

Prijavite se na naše e-novice!.