Arhitektura gorenjskih vasi

V okviru projekta ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI so bile izdelane tipološke študije za prostorski razvoj vasi na Gorenjskem, izdana publikacija o kozolcih na Gorenjskem ter izvedene naložbe v ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine.

Projekt LAS Gorenjska košarica–Arhitektura gorenjskih vasi se v teh dneh zaključuje. Vsi projektni partnerji so izvedli vrsto aktivnosti za ohranitev zaščitene arhitekturne dediščine in trajnostni razvoj vasi. Značilna podoba številnih gorenjskih vasi se v zadnjih desetletjih v veliki meri izgublja zaradi spremenjenih vzorcev gradnje, zato je potrebno aktivno ohranjati glavne značilnosti arhitekturne in krajinske podobe z namenom kvalitete bivanja domačinov, ohranjanja kulturne dediščine in priložnosti za razvoj turizma.

Projektni partnerji BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občine Naklo, Radovljica, Bled, Bohinj in Kranjska Gora, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Razvojna agencija zgornje Gorenjske in Zavod za varstvo kulturne dediščine so obstoječe stanje na terenu s to operacijo pomembno nadgradili in dopolnili z naslednjimi aktivnostmi v skupni vrednosti 150.000 EUR CLLD sredstev:

  • Občina Radovljica je v Kropi sanirala dotrajane Rake od Koruznega mostu v dolžino 45 metrov na desnem bregu Kroparice in na novo tlakovan trg pred gostilno,
  • v Kranjski Gori je bil obnovljen lesen enojni kozolec na Dovjem, ki sodi v registrirano nepomično dediščino,
  • na območju Občine Naklo so renovirali del Vogvarjeve hiše s tradicionalnimi skodlami in dimnik, hiša predstavlja ostanek srednjeveškega dela vasi, je tipični primer vaške arhitekture iz konca 18. stoletja,
  • z izvedenimi tipološkimi študijami gorenjskih vasi so bile prepoznane kvalitete bivalnega okolja, ki ga danes nudijo naselja. Za naselja Dobrave, Zaloše in Ovsiše v Občini Radovljica, vas Bitnje in Nomenj v občini Bohinj ter naselje Naklo je bil narejen prostorski razvoj vasi in prostorska analiza,
  • izvedena študentska delavnica na Slamnikih v okviru Občine Bled je bila izvedena z namenom priprave strategije razvoja vasi Slamniki, ki spada v KS Bohinjska Bela,
  • pomen arhitekture gorenjskih vasi so v okviru delavnic s predavanji strokovnjakov približali občanom z namenom dviganja zavesti o kulturni dediščini in identiteti naselij ter poiskati skupna izhodišča za nadaljnji prostorski razvoj omenjenih naselij,
  • pri raziskovalnem in osveščevalnem delu na področju ohranjanja in rabe kozolcev na območju projekta je bil izdelan popis kozolcev na Gorenjskem, dendokronološka analiza petih izbranih kozolcev na Gorenjskem, praktične delavnice o kozolcih, izdelavi, popravilu in pomenu v prostoru ter osveščevalno gradivo o gorenjskem kozolcu.

 

Z izvedenimi aktivnostmi je bila povečana prepoznavnost stavbne identitete območja LAS Gorenjska košarica, prebivalci obravnavanih naselij pa so lahko aktivno sodelovali pri prepoznavanju arhitekturne identitete njihovega kraja in z pobudami tudi vplivali na načrtovanje urejanja javnih prostorov. V zvezi z ohranjanjem in rabo kozolcev so bile delavnice zelo dobro obiskane, z izdano publikacijo pa bo opravljeno raziskovalno delo na poljuden način lahko dostopno prebivalcem in zainteresirani javnosti tega območja. 

 

Vsa gradiva, pripravljena v okviru projekta Arhitektura gorenjskih vasi, so zbrana in objavljena na spletni strani https://www.las-gorenjskakosarica.si/.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.