Čebele in biotska raznolikost – BEE DIVERSITY projekt

Z zaključno konferenco avgusta 2022 se je na BSC Kranj uspešno zaključil projekt čezmejnega sodelovanja s sosednjo Italijo BEE DIVERSITY. Z različnimi aktivnostmi smo želeli v čim večji meri opozoriti na pomen trajnostnega in celostnega upravljanja ekosistemov in spremljanje dejavnosti čebel za izboljšanje biotske raznolikosti.

Kratek video povzetek zaključnega dogodka projekta BEE-DIVERSITY (v italijanščini): https://youtu.be/SNmIWXWEb4A.

BEE-DIVERSITY projekt je bil namenjen spodbujanju kmetijskih modelov, ki se uporabljajo zlasti na območjih Natura 2000, kjer morajo biti cilji ohranjanja habitatov in biotske raznovrstnosti usklajeni s cilji ekonomsko, okoljsko in socialno trajnostnega kmetijstva.

Cilja, ki sledita tem modelom sta:

  • Zmanjšati vpliv kmetijske dejavnosti na biotsko raznovrstnost in v tem okviru zagotoviti možnost donosnega čebelarjenja.
  • Zmanjšati tveganje stika ljudi s sintetičnimi kemikalijami glede na to, da je obiskovalcev na območjih Natura 2000 vedno več.

Za dosego teh ciljev morajo kmetijske prakse uporabljati napredne rešitve za zmanjšanje posegov z največjim vplivom ter izogibanje izpustov snovi na naravnih območjih. V tem kontekstu je razvoj čebelarstva pokazatelj optimalnega gospodarjenja z naravnimi viri in zmanjševanja vpliva gospodarskih dejavnosti, predvsem kmetijstva na habitate.

 

V projektu smo razvili dopolnitve monitoringa zdravstvenega stanja območij z opraševalci (čebelami) z inovativnim sistemom IKT in spletno aplikacijo za zbiranje, upravljanje in grupiranje podatkov skozi proces nabiranja, sajenja in širjenja avtohtonih zelnatih rastlin. Najpomembnejši rezultati projekta so nastali s spremljanjem zdravstvenih in okoljskih razmer v čebelnjakih in čebeljih družinah. To pa smo izvedli s pomočjo tako imenovanih elektronskih panjev, ki vključujejo neposredni nadzor čebelarja  in vračajo meritve glede na izbrane merljive parametre. Elektronski panj ni nič drugega kot običajen panj, na katerega so nameščeni senzorji, ki lahko zbirajo in na daljavo prenašajo vrsto podatkov, ki jih želimo spremljati. Tovrstni nadzor pomeni zmanjšanje stresa za čebelje družine, povezanega z odpiranjem panjev in čebelarju omogoča hitrejše posredovanje ob morebitnih nepravilnostih. V sklopu projekta so bili zbrani podatki o masi panja, zunanji in notranji temperaturi, relativni vlažnosti zraka, štetje izletov. S senzorji je mogoče zbrati še količino padavin, sončno sevanje, veter, akustični spekter ali koncentracijo plinov. Možna je tudi povezava videoposnetkov, ki spremljajo čebelnjake v primeru vandalizma, kraje ali škode zaradi skrajnih vremenskih pojavov. Na ta način masa panja in njena nihanja pokažejo na pomembne kazalnike stanja čebelje družine: zmanjšanje teže lahko pokaže roj, povečanje pa napoveduje pravilen razvoj družine in povečanje zalog hrane. Notranja temperatura panja je parameter temeljnega pomena: temperatura narašča skupaj z zmanjšanjem teže, kar lahko kaže na rojenje. Naprava zahteva obvezen prehod čebele skozi njo pri vstopu in izstopu iz panja. Zabeležene spremembe na vhodih in izhodih lahko čebelarju do dva dni vnaprej nakazujejo začetek pašne dejavnosti ali skorajšnje rojenje.

 

Na ta način govorimo o preciznem čebelarjenju, ki nudi možnost povezovanja informacij o vedenju in dejavnosti čebel s spremembami v okolju z večjo stopnjo zanesljivosti kot informacije pridobljene zgolj z opazovanjem čebelarja. Ta korelacija se je izkazala kot uporabno v izobraževalne namene ter v smislu spremljanja biotske raznovrstnosti na določenih lokacijah, pa tudi pri načrtovanju strategij, ki jih izvajajo odločevalci za podporo celostnemu čebelarskemu sektorju, kmetijstvu in ohranjanju okolja.

 

Poleg zgoraj opisanega monitoringa čebel pri posameznih čebelarjih, smo na Gorenjskem izvedli tudi večje število dogodkov za boljšo ozaveščenost kmetov in čebelarjev o vrednosti biotske raznovrstnosti ter promocijske aktivnosti v podporo čebelarskih praks tudi z vključevanjem lokalnih društev po posameznih občinah. Projekt BEE-DIVERSITY je namreč omogočil okrepitev in boljši razvoj pobud, ki jih Čebelarska zveza Slovenije že vrsto let izvaja za ugodnejše okolje za čebelarstvo in za ozaveščanje družbe o problematiki biotske raznovrstnosti. V ta namen čebelarji v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi spodbujajo sajenje medovitih rastlin, ob rojstvu otrok podarjajo staršem medovita drevesa, prav tako opozarjajo občine, da svoje parkovne površine pokosijo, ko rože odcvetijo ter izobražujejo mlade o koristnosti čebel za kmetijstvo – samooskrbo in biodiverziteto.

 

    

Prijavite se na naše e-novice!.