Delavnica za regionalne deležnike vključene pri pripravi TEN Gorenjske

Analiza stanja Trajnostnega energetskega načrta Gorenjske (TEN), ki je bila pripravljena v okviru projekta PEACE Alps, katerega partner je Regionalna razvojna agencija Gorenjske, je pokazala trend zmanjševanja uporabe kurilnega olja kot energenta ogrevanja. V primerjavi z letom 2011 se je le ta v letu 2016 znižala za 10 %.

Konec novembra 2017 je bila izdelana analiza stanja na Gorenjskem, ki zajema oskrbo in rabo energije po energetskih sistemih, kot tudi glede na posamezen sektor (občinske javne stavbe, javna razsvetljava, stanovanjske stavbe, industrija in promet).  Na delavnici smo rezultate analize predstavili predstavnikom gorenjskih občin in regionalnemu svetovalnemu odboru. Kazalci iz leta 2016 kažejo na trend upadanja ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO), kar za 10 % v primerjavi z letom 2011. Povečuje se tudi število stavb, ki se ogrevajo na zemeljski plin in tistih, ki se ogrevajo iz sistema daljinskega ogrevanja. Pri daljinskem ogrevanju gre predvsem za vključitev stavb v nove sisteme na lesno biomaso. Podoben trend je zaznati tudi v stanovanjskem sektorju, kar je spodbuden korak  h končnemu cilju zmanjšanja emisij CO2 do l. 2030 glede na izhodiščno leto 2011.

V sklopu priprave Trajnostnega energetskega načrta za Gorenjsko (TEN Gorenjska) bomo v naslednjem letu nadaljevali proces izdelave dokumenta, in sicer z izvedbo akcijskega načrta, ki bo vsebovala vizijo, prioritete, cilje in načrt ukrepov. Vsi ukrepi bodo ovrednoteni s kazalniki trajnosti. V samem procesu so vključeni regionalni deležniki, predstavniki vseh 18 občin in tudi regionalni svetovalni odbor. Končni dokument TEN Gorenjske bo pripravljen v spomladanskem času, ko bosta izvedeni tudi končna predstavitev in javna obravnava.

 

Prijavite se na naše e-novice!.