Drugi javni razpis RGS Gorenjska

V Ur.l. RS št. 32, je bil dne 30. 6. 2017, objavljen je Drugi javni razpis za garancije bančnim kreditom za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme v Gorenjski regiji.

CILJ RAZPISA:

Cilj razpisa je dajanje bančnih garancij na osnovi ugodnih bančnih kreditov za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezana z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti in obratna sredstva.

VIŠINA GARANCIJE:

Upravičenec lahko pridobi garancijo v višini od 50 do 80 % odobrenega bančnega kredita. Najnižji znesek kredita je 8.000 €, najvišji pa 500.000 € za investicije in 200.000 € za obratna sredstva. RGS deluje po principu de minimis. Obrestna mera in stroški odobritve ter vodenja so različni po posameznih bankah (obrestna mera od 1,85 % do 2,13 % + 6 mesečni EURIBOR).

REGIJSKA GARANCIJSKA SHEMA GORENJSKE:

V sodelovanju s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom smo objavili Javni razpis posojil in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru Regijska garancijske sheme za Gorenjsko regijo.

V RGS shemi sodeluje pet (5) bank: Delavska hranilnica d.d., Banka Sparkasse d.d., Primorska hranilnica Vipava d.d., Nova KBM d.d., in NLB d.d..

Več informacij in razpisna dokumentacija so na voljo tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.