Državne pomoči de minimis

Pomoči po pravilu »De minimis« so pomoči, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in ne predstavljajo državne pomoči. Pred izvajanjem je potrebno na osnovi 7. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči gradivo posredovati Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.

Slovenska zakonodaja podjetja oziroma gospodarske družbe deli na mikro, majhna, srednja in velika podjetja. Merila za razvrstitev družb določa 55. člen Zakona o gospodarskih družbah.

Pri razvrstitvi so upoštevana naslednja merila, ki se uporabijo na bilančni presečni dan letne bilance stanja:

 • povprečno število delavcev v poslovnem letu,
 • čisti prihodki od prodaje,
 • vrednost aktive, kar pomeni vse premoženje družbe.

 

Izvajalci finančne podpore s strani države so:

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
 • Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)
 • Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZS)
 • Ministrstvo za javno upravo (MJU)
 • Spodbude s strani občin
 • EU skladi
 • Kohezijski skladi
 • Interreg Slovenija-Avstrija, Slovenija- Hrvaška, Slovenija-Madžarska, Italija-Slovenija
 • Evropski skladi za regionalni razvoj
 • Slovenski regionalno razvojni sklad
 • Slovenski podjetniški sklad
 • SPIRIT Slovenija

 

Upravičenci do pomoči De minimis so vsi subjekti, ne glede na njegovo statusno pravno obliko, organizacijo ali lastništvo, če je dejavnost, ki je predmet sofinanciranja, pridobitna/gospodarska dejavnost. Pridobitna/gospodarska dejavnost je katerakoli dejavnost ponujanja blaga ali/in storitev na trgu, ki se opravlja zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami.

Med možne prejemnike pomoči torej spadajo:

 • gospodarske družbe
 • samostojni podjetniki
 • zavodi, ustanove, društva
 • športni klubi
 • javna podjetja
 • registrirane cerkve, verske skupnosti
 • regionalne razvojne agencije
 • turistične organizacije

 

Kot je omenjeno že zgoraj, je edino pomembno merilo, da subjekt opravlja gospodarsko dejavnost.

Priglašena shema določa, da skupni znesek pomoči, v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske unije, ne sme presegati:

 • Klasična de minimis uredba (1407/2013) do 200.000 EUR
 • Uredba de minimis (SSGP) (360/2012) do 500.000 EUR
 • De minimis pomoč v kmetijstvu (1408/2013) do 15.000 EUR

 

Pri tem je potrebno poudariti, da se vse pomoči med seboj seštevajo, saj pravna podlaga sheme dopušča združevanje pomoči za iste upravičene stroške iz različnih virov in po različnih shemah, če se s kumulacijo ne preseže najvišjih dovoljenih zneskov in intenzivnosti pomoči, kot so določeni v odgovarjajočih predpisih oziroma shemah.

Za lažji pregled vseh prejetih pomoči iz programa De minimis je Ministrstvo za finance pripravilo spletno aplikacijo, preko katere omogočajo vpogled do podatkov o dodeljenih državnih in De minimis pomočeh v Sloveniji po posameznem prejemniku. Spletno aplikacija je dostopna na povezavi: https://jodp.mf.gov.si/Domov.

Podatki o prejeti pomoči za posameznega prejemnika se pridobijo na podlagi vpisane matične številke podjetja ali matične številke kmetijskega gospodarstva (KMG MID).

 

Pomoč se smatra kot dodeljena, ko se zakonska pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi veljavne nacionalne zakonodaje, kot na primer: sklenitev pogodbe, sklep vlade, občine ali odločba o dodelitvi.

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Prijavite se na naše e-novice!.