Gibanje gospodarstva na Gorenjskem v letu 2019

V tokratnem članku smo povzeli ključne podatke gibanja gospodarstva na Gorenjskem v letu 2019. Zaradi nepredvidene situacije v pomladnem delu leta, je sicer prišlo do zamika oddaje poslovnih izkazov, kar je povzročilo tudi zamik v zbiranju podatkov. Kljub zamiku, pa so podatki še vedno koristni in zanimivi za branje.

(povzeto po AJPES)

Leto 2019 nam je torej prineslo:

  • Obseg industrijske proizvodnje se je povečal za 3,0 %, kar je najmanj v zadnjih treh letih (v letu 2018 za 4,6 %, v letu 2017 za 8,0 % in 2016 za 6,6 %), pri čemer so navedeni podatki Statističnega urada Republike Slovenije začasni.
  • Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se povečale za 1,9 %, toliko kot v letu 2018.
  • Izvoz je znašal 33.474.736 evrov, uvoz pa 34.038.232 evrov, pri čemer sta oba objavljena podatka Statističnega urada Republike Slovenije še začasna. Izvoz je bil v primerjavi z letom 2018 večji za 8,5 %, uvoz pa za 10,9 %. Pokritost uvoza z izvozom je manj ugodna v letu 2019, 98,3 %, od pokritosti v letu 2018, 100,8 %.
  • Povprečna temeljna obrestna mera je znašala 1,61 %, v letu 2018 pa 2,13 %.
  • Cene življenjskih potrebščin so se povečale za 1,6 %, v letu 2018 za 1,7 %. Stopnja registrirane brezposelnosti na Gorenjskem je bila konec leta 2019 5,4 %, medtem ko je bila v Sloveniji 7,7 %. Gorenjska je imela konec leta 2019 med vsemi regijami najnižjo stopnjo brezposelnosti v državi.

 

PODROBNOSTI GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV NA GORENJSKEM

GOSPODARSKE DRUŽBE

Družbe so v letu 2019 nadaljevale s pozitivnimi trendi poslovanja, saj so v primerjavi z letom 2018 povečale obseg poslovanja in poslovno leto zaključile z neto čistim dobičkom. Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2019 na Gorenjskem ustanovljenih 317 družb (27 % več kot v letu 2018), s poslovanjem je prenehalo 273 družb (5 % manj kot v letu 2018), začetih je bilo 62 stečajnih postopkov družb (33 % manj kot v letu 2018) in 11 likvidacijskih postopkov (71 % manj kot v letu 2018). Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so izkazale neto čisti dobiček, v višini 333 milijonov evrov, 3 % manj kot leto prej. S tem rezultatom so se uvrstile na četrto mesto v državi (lani na tretjem mestu).

46.672 zaposlenih (1.750 več kakor leta 2018) je ustvarilo 7.245 milijonov evrov prihodkov, 3 % več kakor leta 2018. Enako stopnjo rasti so beležili izvozni prihodki. Gorenjske družbe so tako kot v letu 2018 tudi v letu 2019 z izvoznimi prihodki dosegle 46 % vseh prihodkov. Po doseženih prihodkih na tujem trgu se Gorenjska uvršča na peto mesto v Sloveniji. Družbe gorenjske regije so za stroške dela namenile 1.315.618 evrov, 7 % več kot v letu 2018. Lanska povprečna mesečna obračunana bruto plača je znašala 1.712 evrov, 39 evrov več kot v letu 2018. Glede na najvišjo povprečno mesečno obračunano bruto plačo močno izstopajo družbe s sedežem v občini Cerklje na Gorenjskem, sledijo družbe občine Šenčur in Škofja Loka. Najnižjo povprečno mesečno obračunano bruto plačo pa so obračunale družbe s sedežem v občinah Naklo, Bohinj in Preddvor. Produktivnost zaposlenih se je v primerjavi s preteklim letom izboljšala za 3 %.

Čisti dobiček družb je lani znašal 377 milijonov evrov in je bil v primerjavi s preteklim letom nižji za 4 %. Večina družb v regiji (72 %) je poslovno leto 2019 končala v pozitivnih številkah. Preteklo leto je s čisto izgubo v višini 44 milijonov evrov končala dobra četrtina družb v regiji. V negativnih številkah je tako pristala skoraj vsaka četrta družba. Največ neto čistega dobička je bilo ugotovljenega v Mestni občini Kranj in Škofja Loka. Največ neto dodane vrednosti na zaposlenega so ustvarili v občini Cerklje na Gorenjskem, Škofja Loka in Šenčur. Najmanj neto dodane vrednosti na zaposlenega pa so ustvarile družbe v občini Jezersko in Žiri. Delež kapitala v strukturi sredstev se je zmanjšal iz 51 % na 49 %.

 

SAMOSTOJNI PODJETNIKI

AJPES Izpostavi Kranj je podatke iz letnih poročil za leto 2019 predložilo 5.508 samostojnih podjetnikov, kar je 219 manj kot preteklo leto. Na manjše število predloženih letnih poročil podjetnikov je vplivalo povečano število podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih dohodkov, saj ti niso zavezani za predložitev letnega poročila. Teh je bilo v letu 2019 5.145, kar je 753 več kot preteklo leto. Med podjetniki je 62 takih, ki zaposlujejo od 10 do 49 delavcev. Gorenjski podjetniki so ustvarili 520 milijonov prihodkov, le-ti so bili 9 % višji kot v letu 2018, zaposlovali so 3.973 delavcev, 14 % več kakor v letu 2018. V podatek o številu zaposlenih nosilci dejavnosti oziroma lastniki niso zajeti. 68 % samostojnih podjetnikov rešuje lasten obstoj, kar pomeni, da nimajo zaposlenih. Podjetniki so rezultate poslovanja glede na leto 2018 nekoliko izboljšali, saj so izkazali nekaj manj kot 41 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, kar je 4 % več kot leto poprej.

Podjetniki so ustvarili 141 milijonov evrov neto dodane vrednosti, 12 % več kakor v letu 2018. Neto dodana vrednost podjetnikov je pomenila 6,8 % neto dodane vrednosti družb. Neto dodana vrednost na zaposlenega je bila 35.550 evrov, 2 % manj kakor v letu 2018, neto dodana vrednost na nosilca dejavnosti skupaj z njegovimi zaposlenimi, ki so prav tako ustvarjalci dejavnosti, je znašala 14.897 evrov, 6 % več kakor v letu 2018. Neto dodano vrednost so ugotovile vse dejavnosti in vse občine v 8 regiji, več kot 70 % celotne NDV pa so ustvarile najmočnejše gospodarske panoge: gradbeništvo 22 %, predelovalne dejavnosti 21 %, trgovina 14 % in gostinstvo 13 %.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Prijavite se na naše e-novice!.