Gibanje gospodarstva na Gorenjskem v letu 2020

V članku so povzete informacije o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v gorenjski regiji v letu 2020. Predstavljeni so poslovni izidi in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov na Gorenjskem v letu 2020. Podlaga so podatki iz letnih poročil za leto 2020, ki so jih družbe in podjetniki za namen državne statistike predložili Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES).

(povzeto po AJPES)

 

V letu 2020:

  • Obseg industrijske proizvodnje se je zmanjšal za 6,2 %, kar je prvič v zadnjih šestih letih, ko je obseg industrijske proizvodnje rasel iz leta v leto (v letu 2019 za 3,0 %, v letu 2018 za 4,6 % in v letu 2017 za 8,0 %).
  • Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se povečale za 0,7 %, v letu 2019 in 2018 pa za 1,9 %.
  • Izvoz je znašal 32,9 milijard evrov, uvoz pa 32 milijard evrov. Izvoz je bil v primerjavi z letom 2019 manjši za 2,0 %, uvoz pa za 6,0 %. Pokritost uvoza z izvozom se je izboljšala, v letu 2020 je bila 102,7 %, v letu 2019 pa 98,3 %.
  • Povprečna temeljna obrestna mera je znašala 0,32 %, v letu 2019 pa 1,61 %.
  • Cene življenjskih potrebščin so se znižale za 0,1 %, v letu 2019 pa povečale za 1,6 %.
  • Konec leta je bilo v Sloveniji registriranih 87.283 brezposelnih oseb, kar je 11.991 več kot leto prej, stopnja brezposelnosti pa je znašala 8,9 %, leto prej 7,7 %.

 

GOSPODARSKE DRUŽBE

Gospodarske družbe so v letu 2020 prekinile pozitivni trend poslovanja. V primerjavi z letom 2019 so zmanjšale število zaposlenih, prihodke na domačem in tujem trgu, neto čisti dobiček in neto dodano vrednost. V letu 2020 je bilo na Gorenjskem ustanovljenih 232 družb (85 manj kot v letu 2019), s poslovanjem je prenehalo 184 družb (89 manj kot v letu 2019), začetih je bilo 55 stečajnih postopkov (7 manj kot v letu 2019) in 26 likvidacijskih postopkov (15 več kot v letu 2019). Po pokritju vseh odhodkov in davka od dobička so družbe izkazale neto čisti dobiček v višini 214 milijonov evrov, 37 % manj kot v letu 2019. S tem rezultatom so se tako kot v letu 2019 uvrstile na četrto mesto v državi.

Gospodarske družbe so s 45.265 zaposlenimi (840 manj kot v letu 2019) ustvarile 6,8 milijard evrov prihodkov, 6 % manj kot v letu 2019. Prihodki na domačem trgu so bili manjši za 6 %, še večji upad pa beležijo izvozni prihodki in sicer 8 %. Višjo rast prihodkov so imele družbe strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, družbe v dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki ter družbe v informacijski-komunikacijski dejavnosti. Največji upad prihodkov so zabeležile družbe gostinske dejavnosti in kulturne razvedrilne dejavnosti. Družbe gorenjske regije so za stroške dela namenile 1,3 milijarde evrov, kar je kljub zmanjšanju števila zaposlenih enak odstotek kot v letu 2019. Lanska povprečna mesečna obračunana bruto plača je znašala 1.765 evrov, 43 evrov več kot v letu 2019. Regijska plača je bila za 9 evrov nižja od povprečne plače zaposlenih v slovenskih gospodarskih družbah. Najvišjo povprečno mesečno obračunano bruto plačo so prejemali zaposleni v družbah s sedežem v občini Cerklje na Gorenjskem, sledijo družbe občine Šenčur in Škofja Loka. Najnižjo povprečno mesečno obračunano bruto plačo pa so obračunale družbe s sedežem v občinah Kranjska Gora, Bohinj in Jezersko. Produktivnost zaposlenih je bila za 3 % slabša kot v letu 2019.

Največ neto čistega dobička regije so ustvarile družbe s področja predelovalnih dejavnosti (47 %) in družbe iz strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (18 %). Z neto čisto izgubo so poslovno leto zaključile družbe v gostinski dejavnosti, dejavnosti prometa, skladiščenja, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter dejavnosti izobraževanja.

Gospodarske družbe so ustvarile 334 milijonov evrov čistega dobička in 121 milijonov evrov čiste izgube. Čisti dobiček se je v primerjavi z letom 2019 zmanjšal za 11 %, čista izguba pa se je povečala za 3,3-krat.

 

SAMOSTOJNI PODJETNIKI

V Poslovni register Slovenije je bilo v letu 2020 na območju gorenjske regije na novo vpisanih 1.773 samostojnih podjetnikov, izbrisanih pa 1.676. Podjetniki so v primerjavi z letom 2019 zmanjšali tako prihodke kot dohodke. V letu 2020 so ustvarili 464 milijonov evrov vseh prihodkov, 7 % manj kot v letu 2019. Prihodki od prodaje na domačem trgu so se zmanjšali za kar 13 %. Na trgih EU se je prihodek povečal za 1 %, na trgih izven EU pa zmanjšal za 16 %. Struktura prihodkov se glede na preteklo leto ni bistveno spremenila. Glavnino so predstavljali poslovni prihodki, ki so se večinoma nanašali na čiste prihodke od prodaje, predvsem na domačem trgu. 68 % samostojnih podjetnikov rešuje lasten obstoj oz. so brez zaposlenih.

Gorenjski podjetniki so zaposlovali 3.788 delavcev, 56 manj kot v letu 2019. Največ delovnih mest (86,5 %) so zagotavljale najmočnejše gospodarske panoge – gradbeništvo, predelovalne dejavnosti, trgovina, gostinstvo ter promet in skladiščenje. Dve tretjini podjetnikov ni imelo zaposlenih. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega pri samostojnem podjetniku v regiji je v letu 2020 znašala 1.115 evrov, 37 evrov več glede na leto 2019. Ta je občutno nižja od povprečne bruto plače zaposlenih v družbah gorenjske regije (1.765 evrov). Odstopanje je večinoma posledica dejstva, da v plačo zaposlenih pri podjetniku niso vštete plače nosilcev dejavnosti.

Dodano vrednost ali novo ustvarjeno vrednost (tj. pozitivna razlika med vsemi prihodki, vezanimi na poslovne učinke in stroški ter drugimi poslovnimi odhodki) je v gorenjski regiji v znesku 136 milijonov evrov ugotovilo 90 % vseh podjetnikov. V primerjavi z letom 2019 se je zmanjšala za odstotek. Nasprotje dodane vrednosti oz. izgubo na substanci (tj. negativna razlika) je v znesku 1,7 milijonov evrov izkazalo 10 % podjetnikov, v primerjavi z letom prej se je ta v regiji podvojila. Podjetniki so ustvarili 134 milijonov evrov neto dodane vrednosti, 2 % manj kakor v letu 2019. Več kot 70 % neto dodane vrednosti so ustvarile najmočnejše gospodarske panoge – gradbeništvo 25,0 %, predelovalne dejavnosti 21,8 %, trgovina 14,9 % in gostinstvo 9,6 %.

Pozitivni neto finančni rezultat samostojnih podjetnikov se je zmanjšal za 9 % in je znašal 36 milijonov evrov. V primerjavi z letom 2019 so finančni rezultat najbolj povečali podjetniki v občini Žirovnica in Preddvor.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Prijavite se na naše e-novice!.