Gibanje gospodarstva na Gorenjskem v letu 2021

Po AJPES-ovi objavi informacije o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v gorenjski regiji v letu 2021, vam predstavljamo kratek povzetek ključnih podatkov gibanja gospodarstva v regiji v preteklem letu. Podlaga so podatki iz (še nerevidiranih) letnih poročil za leto 2021, ki so jih družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1)2 za namen državne statistike oziroma zaradi spremljanja ekonomskih gibanj na različnih ravneh predložile AJPESu.

Lansko leto smo lahko opazovali najvišji dvig obsega industrijske proizvodnje (10,2 %) in največje povečanje cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih (6,1 %) v zadnjih nekaj letih. Po upadu cen življenjskih potrebščin v letu 2020, so se lani povišale za 1,9 %.

 

Gospodarske družbe

Obsežni vladni ukrepi so omilili zapletene okoliščine v slovenskem gospodarstvu, s čimer se je ohranil razmeroma stabilen materialni in finančni položaj. Gorenjci smo lani ustanovili 264 družb (32 več kot prejšnje leto), zaprli pa 242 (število prav tako višje kot v 2020, za 58). Na sploh so družbe v regiji poslovale pozitivno in glede na predhodno leto precej povečale obseg poslovanja.

Omenjeno trditev lahko podpremo s skoraj dvojnim povečanjem čistega dobička družb (478 milijonov, kar znaša 43 % povečanje od 2020), katerega polovico pripisujemo družbam s sedežem v občini Kranj in Škofja Loka, ki je regijo popeljal na četrto mesto v državi. Kar 70 % družb je poslovno leto podpisalo z zelenimi številkami, tudi letos s proizvajalci izdelkov iz gume in plastičnih mas ter družb v dejavnosti proizvodnje kovin na čelu. Najintenzivnejšo rast čistega dobička beležijo na Jesenicah.

S čisto izgubo (skupno 59 milijonov evrov) je leto zaključila dobra četrtina gorenjskih družb, od njih največji del iz dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravila  motornih vozil. Razen v občini Žirovnica, je obseg ugotovljene čiste izgube uspelo zmanjšati družbam v vseh občinah regije.

Leta 2021 so družbe zaposlovale 46.250 ljudi (1.242 več kot v letu 2020), s katerimi so ustvarile 23 % višje prihodke kot leto poprej. Višjo rast prihodkov so imele družbe v vseh dejavnostih, razen finančne in zavarovalniške. Najpomembnejša, predelovalna dejavnost, je prihodke povečala za 23 %, ki je vodilna tudi v povečanju števila zaposlenih (+ 957). Kar za polovico so prihodke povečale družbe iz dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. Pri vseh velikostnih skupinah je bila uspešna izvozna aktivnost, najbolj pri mikro družbah, saj so dosegle kar 61 % rast, ostale družbe pa so dosegle dobro petino več prihodkov s prodajo na tujem trgu.

Povečanje prihodkov kliče tudi po povečanju odhodkov, a 3 % nižjem. Stroškom dela smo v gorenjski regiji namenili 1.431.162 tisoč evrov, 10 % več kot v letu 2020. Dvignila se je povprečna obračunana bruto plača za 124 evrov, ki je znašala 1.890 evrov. Znesek v povprečju najbolj presegajo družbe s sedežem v občini Cerklje na Gorenjskem (2.287 eur), Šenčur (2.163 eur) in Škofja Loka (2.021 eur). Regijsko gledano so zaposleni na Gorenjskem sicer plačani 11 evrov manj od slovenskega povprečja, kar nas uvršča na 4. mesto; za Jugovzhodno, Posavsko in Osrednjeslovensko regijo.

 

Samostojni podjetniki

V letu 2021 je bilo v Poslovni register Slovenije na območju gorenjske regije na novo vpisanih 2.022 podjetnikov, izbrisanih pa 1.219. Število podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih dohodkov in niso zavezani za predložitev letnega poročila se še naprej povečuje. V letu 2021 jih je bilo 6.259, 840 več kot v letu 2020. AJPES Izpostavi Kranj je podatke iz letnih poročil za leto 2021 predložilo 5.312 samostojnih podjetnikov, 6 manj kot preteklo leto.

Tako kot v gospodarskih družbah, se je tudi pri gorenjskih podjetnikih zaposlovalo več kadra kot v prejšnjem letu, natančneje 3.629 oz. 37 delavcev več (nosilci dejavnosti niso zajeti). Upoštevajmo, da 69 % samostojnih podjetnikov nima zaposlenih, 54 podjetnikov pa nudi delo več kot 10 zaposlenim.

Glede poslovne uspešnosti smo Gorenjci na naše podjetnike lahko ponosni - vse dejavnosti so poslovno leto zaključile pozitivno, prav tako vse občine. Negativni poslovni izid se je v primerjavi z letom 2020 zmanjšal za 21 %. Neto dohodek podjetnikov je zrasel za 39 % in znašal 47 milijonov evrov. Izstopajo podjetniki predelovalne dejavnosti in gradbeniki, ki predstavljajo delodajalce kar 47 % zaposlenih, s katerimi ustvarjajo 42 % vseh regijskih prihodkov.

(povzeto po AJPES, 2022)

 

Urška Grašič,

Svetovalka SPOT Svetovanje Gorenjska

14. 6. 2022

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

 

Prijavite se na naše e-novice!.