Gorenjska štipendijska shema ponovno aktivna

Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj, je kot nosilec in izvajalec javnega pooblastila za izvajanje dejavnosti regijskih shem kadrovskih štipendij za gorenjsko regijo dne 26. junija 2017 objavila javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem s sedežem na Gorenjskem za šolsko/študijsko leto 2016/2017.

Gorenjska štipendijska shema predstavlja instrument kadrovskega štipendiranja, s katerim želimo vplivati na oblikovanje in razvoj posameznika ter njegove kariere, hkrati pa prispevati k reševanju strukturnih neskladij med ponudbo in povpraševanjem po posameznih poklicih v regiji.

Na Gorenjskem smo že leta 2005 pričeli z izvajanjem Gorenjske štipendijske sheme. Pravila štipendiranja, zakonski predpisi in načini sofinanciranja štipendij so se v času njenega izvajanja večkrat spreminjali, še vedno pa ostaja projekt, ki temelji na partnerstvu med Regionalno razvojno agencijo Gorenjske, delodajalci v regiji ter državo. Gorenjska štipendijska shema omogoča podjetjem, da si na konkurenčen način zagotovijo dotok najboljših kadrov in obenem pozitivno vpliva na razvoj posameznika ter njegove kariere. Preko štipendijske sheme gorenjskim delodajalcem omogočamo sofinancirano štipendiranje dijakov in študentov in s tem prispevamo k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem po posameznih poklicih v regiji, dijake in študente pa na ta način spodbujamo k študiju tistih izobraževalnih programov, ki jim po zaključenem izobraževanju omogočajo takojšnjo zaposlitev v gorenjski regiji.

V projektu je sofinanciranje podeljenih štipendij namenjeno delodajalcem, ki imajo sedež v eni izmed 18 gorenjskih občin in bodo izbrani na Javnem razpisu za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2016/2017. Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem znaša 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 % minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ne sme biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1. Sofinanciranje se dodeli od vključno šolskega/študijskega leta 2016/2017 do zaključka trenutnega izobraževalnega programa posameznega štipendista oziroma najkasneje do 31. 10. 2022.

Vrednost javnega razpisa je 210.000,00 EUR. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjeno prijavnico na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in ji priložiti zahtevana dokazila.

Rok prijave: do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno 30. 9. 2017.

Več informacij: Javni razpis in razpisna dokumentacija sta na voljo tukaj, dodatne informacije pa na elektronskem naslovu: janja.erjavec@bsc-kranj.si in na telefonski številki: 04/281 72 31.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.