Gorenjski župani so se sestali na svoji tretji seji v letu 2021

Na svoji 15. seji v tem mandatu in tretji v letu 2021 so se 4. oktobra sestali župani gorenjske regije. Obravnavali so program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2022, se seznanili z aktualnostmi na področju regionalnega razvojnega načrtovanja, predvidenih razpisih Ministrstva za okolje in prostor ter drugimi aktualnimi regijskimi tematikami.

Gorenjski župani so se seznanili s Programom dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske in finančnim načrtom za leto 2022. Program dela na področju izvajanja splošnih razvojnih nalog, gospodarstva, človeških virov, turizma, okolja prostora in infrastrukture, razvoja podeželja ter pametnih skupnosti so predstavili direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, Rok Šimenc, direktorica Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Eva Štravs Podlogar, direktor Razvojne agencije SORA, Gašper Kleč ter vodje posameznih področij dela na BSC Kranj.

V okviru druge vsebinske točke je Franja Gabrovšek Schmidt iz Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, podala informacijo o stanju glede izvajanja projektov Dogovora za razvoj gorenjske regije ter pridobljenimi odločitvami o podpori s strani Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Župani so se seznanili z aktivnostmi glede priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027 ter skupnih regijskih projektov vseh slovenskih razvojnih agencij. S strani predstavnice Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ga. Andreje Erdlen, pa je bila podana informacija glede nadaljnjih korakov do pridobitve mnenja resornih ministrstev na pripravljen razvojni program ter nadaljnjem izvajanju dogovora za razvoj regij.

Bojan Dejak, generalni direktor direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor je predstavil nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost v delu, ki ga pokriva Ministrstvo za okolje in prostor. Podal je nekaj ključnih informacij glede predvidenih razpisov. Povedal je, da je Ministrstvo za okolje in prostor v Načrt za okrevanje in odpornost prioritetno vključilo naslednja področja:

  • spodbujanje prilagajanja na spremembe vplivov na okolje in podnebne spremembe s spodbujanjem racionalne rabe vode z investicijami v sisteme oskrbe s pitno vodo in spodbujanjem ponovne rabe vode v druge namene;
  • povečanje odpornosti z reformami in investicijami na področju poplav in plazov;
  • zmanjševanje negativnih vplivov na okolje z investicijami v sisteme odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode;
  • podpiranje digitalnega prehoda s povezovanjem sistemov v pristojnosti ministrstva (prostor, okolje, vode in narava) za povečanje učinkovitosti baz podatkov in informacijskega sistema v postopkih upravljanja s prostorom;
  • gradnjo javnih najemnih stanovanj, pri čemer se zasleduje načela trajnostne gradnje z vidika trajnostne rabe virov ter energetske učinkovitosti in rabe energije iz obnovljivih virov energije (OVE).

V nadaljevanju seje so župani obravnavali problematiko komunalnega odpadnega blata iz čistilnih naprav. Direktor Komunale Kranj, Matjaž Berčon, je županom predstavil ključne probleme ter možne rešitve.

Na dnevnem redu seje Sveta regije je bila tudi informacija o svetovni razstavi Expo 2020 Dubaj, ki se je začela 1. oktobra in bo potekala kar šest mesecev. Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske, in Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj, sta županom podala aktualne informacije o aktivnostih, ki potekajo glede predstavitve regij v tem okviru. Zgodbe iz slovenskih regij se bodo na Expu 2020 predstavile v petih časovnih sklopih na način, da bodo smiselno nadgrajevale program na slovenskem paviljonu in razstavi Expo 2020 nasploh. Za predstavitev Alpske regije, v okviru katere se predstavlja tudi Gorenjska je predviden čas od 21. 11. do 25. 12. 2021.

Svet gorenjske regije se je na tokratni seji seznanil tudi z informacijo o prijavi Gorenjskega konzorcija na razpis za pametne skupnosti Ministrstva za javno upravo, o napovedanem obisku Vlade RS na Gorenjskem, Programu medgeneracijskega sodelovanja na Gorenjskem ter javni službi na področju izobraževanja odraslih. Župani pa so se dogovorili, da se na eno izmed naslednji sej Sveta gorenjske regije umesti tudi tematika paliativne oskrbe in regijske bolnišnice.

Prijavite se na naše e-novice!.