Izobraževalne aktivnosti CaSCo za akterje prehoda k večji uporabi lokalnega lesa

Projekt CaSCo, ki se izvaja v okviru nadnacionalnega EU programa Interreg Alpski prostor in katerega vodilni partner je BSC Kranj, je namenjen spodbujanju proizvodnje in porabe izdelkov iz lokalnega oz. regionalnega lesa. S tem se zmanjšujejo transportni izpusti CO2 tekom proizvodnje in uporabe lesenih izdelkov, kar dodatno povečuje prispevek lesa k nizkoogljični družbi, pa tudi k novim delavnim mestom v regionalno zaokroženi ekonomiji. Poleg novih orodij, ki se jih razvija v okviru projekta, na primer nadnacionalnega certifikata za nizkoogljične lesene izdelke, pa so za njihovo uspešno uveljavljanje potrebni tudi usposobljeni in ozaveščeni akterji, med njimi predstavniki podjetij, oblasti na vseh ravneh, strokovne institucije, mediji, pa tudi dijaki in študentje kot bodoči nosilci (podjetniškega) razvoja.

Prav zaradi tega je bil tradicionalen in odmeven dogodek, festival Čar lesa, ki se je odvijal med 13. in 18. majem v Cankarjevem domu in ga organizira Slovensko društvo za zaščito lesa, več kot primeren dogodek za krepitev zmogljivosti omenjenih ciljnih skupin ter predstavitev aktivnosti in ciljev projekta. Osrednji del festivala, ki je tokrat potekal že 11-ič, je razstava inovativnih lesnih izdelkov iz Slovenije, ki zaradi svojega naravnega materiala prihranijo napram nelesnim variantam veliko energije in s tem toplogrednih izpustov. Na podlagi izbire omenjenega društva za zunanjega sodelavca je BSC Kranj postal eden od partnerjev festivala, član projektne skupine CaSCo Uroš Brankovič pa izvedel tudi dve izobraževalni predavanji; prvo je že prvi dan potekalo v okviru znanstvene konferenc Čar sodelovanja: mednarodno povezovanje za inovativno gozdno-lesno verigo, ki je bila del programa festivala. Udeležili so se ga predvsem predstavniki raziskovalnih in višješolskih institucij, pa tudi pomembnih (lesnih) podjetij, ministrstev in strokovnih institucij. Predstavljen jim je bil celoten projekt, njegove aktivnosti in cilji, pa tudi pomen sodelovanja med akterji na vseh ravneh tako pri izvedbi projekta kot v celoti glede uveljavljanja nizkoogljičnega lesa.

Drugi dan festivala pa je bil še bolj neposredno razvojno-podjetniški, saj je bil posvet Les v stavbarstvu namenjen predvsem sedanjim in bodočim izvedbenim in projektantskim podjetjem na področju lesa (npr. lesene gradnje, notranja oprema). Uroš Brankovič je na njem predstavil certifikat za nizkoogljične  izdelke iz lokalnega oz. regionalnega lesa Holz von Hier, ki ga izvaja istoimenski partner projekta CaSCo in je edini tak v EU; v tem pogledu je namen projekta, da bi se ta certifikat kot dobro prakso nadgradilo in razširilo v vse države Alpskega prostora. S tem bi postal  eno od glavnih orodij za uvajanje več izdelkov iz lokalnega lesa v (javnih) naročilih potrošnikov na tem delu Evrope. V okviru predavanje so bile predstavljene glavne lastnosti tega certifikata, pogoji za njegovo pridobitev, trenutna razširjenost v nekaterih regijah Nemčije, Avstrije in Francije, ter tudi njegove prednosti za podjetja in potencial za nakupovanje lokalnih lesnih izdelkov s strani javnih naročnikov.

Oba izobraževalna dogodka sta bila dobro obiskana, še posebno omenjeni posvet, pri čemer je razveseljiva tudi množična udeležba dijakov Srednje lesarske šole Ljubljane kot prihodnosti slovenske lesno-predelovalne industrije oz. podjetništva.

 

V četrtek, 16. maja, pa je BSC Kranj v sodelovanju z še dvema slovenskima partnerjema projekta, E-zavod in agencija Sinergija, izvedel še predstavitev projekta za širšo javnost v glavni razstavni dvorani Festivala čar lesa v Cankarjevem domu. S panojem, zloženkami, predvajanjem predstavitvenih filmčkov in odgovori na vprašanja so projekt, in njegove cilje predstavili obiskovalcem festivala in mimoidočim, kar je tudi eden od ciljev projekta.

Projekt se je poleg naštetega pojavil oz. se bo pojavil na vseh informativnih in spremljevalnih gradivih dogodka, npr. na uradnem vabilu, katalogu, …kar bo dodatno povečalo prepoznavnost projekta. Otvoritve festivala sta se sicer udeležila pristojna ministrica Aleksandra Pivec oz. minister Zdravko Počivalšek in slovenska EU komisarka Violeta Bulc.

V nadaljevanju sodelovanja z omenjenim Slovenskim društvom za zaščito lesa, bo organiziran tudi izobraževalni dogodek o lesu za mlade oz. učence na Gorenjskem.

Prav tako pa bo razstava inovativnih lesenih izdelkov, nekakšna regionalna Čar lesa, izvedena tudi na Gorenjskem, in sicer v mesecu avgustu na Bledu. Poleg večine izdelkov z razstave v Ljubljani, bo razstava na Bledu nadgrajena, saj bo znaten del razstavljenih izdelkov narejen po (še nezahtevanih) načelih kratkih verig in nizkih ogljičnih izpustov lokalne gozdno-lesene verige.

Prijavite se na naše e-novice!.