Javna agencija SPIRIT Slovenija tudi v 2017 spodbuja ustvarjalnost, inovativnost in podjetnost med mladimi

Javna agencija SPIRIT Slovenija tudi v letošnjem letu nadaljuje z izvajanjem aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti med mladimi. Tako je pred kratkim objavila Javni razpis za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018 in Javno povabilo osnovnim šolam k sodelovanju pri spodbujanju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v šolskem letu 2017/2018. Poleg tega bo agencija v poletnih in jesenskih mesecih izvajala brezplačni program usposabljanja za učitelje, profesorje in študente pedagoških fakultet ter oktobra izvedla delavnico Predstavitev učne metode Doris Korda skozi prakso.

Z javnim razpisom za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2017/2018 želi agencija na 100 osnovnih in srednjih šolah podpreti dejavnosti s tovrstno vsebino med srednješolci in osnovnošolci, in sicer z mentorsko podporo in zagotavljanjem boljših pogojev za izvajanje teh aktivnosti. Agencija bo podprla izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja poslovne ideje dijakov ali za reševanje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani dijakov in izvajanje obšolskih dejavnosti za dijake. Šole se lahko prijavijo na posamezno ali več aktivnosti za eno ali več izvedb navedenih posameznih aktivnosti, v prijavi pa morajo predstaviti program in terminski načrt posamezne dejavnosti. Rok za oddajo vlog je do vključno 26. 6. 2017. Skupna višina razpisanih sredstev za financiranje je v letu 2017 največ 140.000 evrov.

Poleg tega bo v letošnjem letu SPIRIT Slovenija spodbujal tudi izvajanje tovrstnih aktivnosti v obliki interesne dejavnosti ali krožka, v skladu z metodologijo, ki jo je razvil Zavod RS za šolstvo v projektu Razvoj, implementacija in evalvacija modela za spodbujanje inovativnosti učencev v osnovnih šolah. Zato z javnim povabilom osnovnim šolam k sodelovanju pri spodbujanju ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v šolskem letu 2017/2018 vabi k sodelovanju osnovne šole pri razvoju kompetenc mladih in sodelujočih v učnih procesih s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. Agencija bo šolam zagotovila brezplačno gradivo in učne pripomočke, ki so potrebni za izpeljavo interesne dejavnosti ali krožka. Rok za oddajo vlog je do vključno 26. 6. 2017 do 13. ure.

Poleg tega pa bo agencija v poletnih in jesenskih mesecih izvajala brezplačni program usposabljanja za učitelje, profesorje in študente pedagoških fakultet. Razpisani so štirje termini dvodnevnih delavnic Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (konec avgusta in septembra), v okviru katere udeleženci pridobijo izkušnje in znanja za izvajanje aktivnosti po metodologiji Design Thinking. Na dvo- in pol dnevni delavnici Vikend podjetnosti za učitelje, profesorje in vodstva šol (začetek oktobra) bodo udeleženci aktivno vključeni v kreiranje, preverjanje in predstavitev poslovnih idej po metodologiji Lean. Na usposabljanju Kognitivne tehnike po dr. Edwardu de Bonu (oktober in november) pa udeleženci izboljšajo lastne sposobnosti divergentnega, fleksibilnega in tekočega razmišljanja ter pridobijo znanje, kako tovrstno miselnost spodbujati tudi pri učencih. Jeseni bo agencija izvedla dvodnevno interaktivno delavnico za učitelje z naslovom Predstavitev učne metode Doris Korda skozi prakso, na kateri bodo pridobili znanje metodologije, učnega načrtovanja in vodenja ter s tem oblikovali lastne interdisciplinarne učne enote in učence uspešno učili podjetniških veščin 21. stoletja. Več o delavnici bo znano v kratkem.

SPIRIT Slovenija želi s temi aktivnostmi pri mladih spodbuditi razvoj osebnostnih lastnosti, pomembnih za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, ter oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo, obenem pa tudi spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji ter zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe.

Aktivnosti so financirane s strani Ministrstva RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Vir: www.podjetniski-portal.si

Prijavite se na naše e-novice!.