Kako tujec odpre podjetje v Sloveniji

Na našo SPOT točko, se vedno pogosteje obračajo tuji (potencialni) podjetniki, ki želijo v Sloveniji odpirati podjetje. V ta namen, smo zbrali informacije, kaj vse potrebujejo tuje pravne in fizične osebe, ki bi v Sloveniji želele odpreti s.p. ali d.o.o, ter kako in kje lahko to uredijo.
 1. Možnost in postopek registracija d.o.o. v primeru, da je ustanovitelj tuja PRAVNA oseba

 

Tuja pravna oseba d.o.o.-ja ne more odpreti enostavno na SPOT točki, ampak mora to urediti pri notarju, kot je obrazloženo spodaj.

»Ugotovljeno je bilo, da točke VEM postopajo različno, ko je družbenik (ustanovitelj) tuja pravna oseba. Po mnenju Vrhovnega sodišča Republike Slovenije ustanovitev d.o.o., kadar je družbenik tuja pravna oseba, ni enostaven postopek.

Če je družbenik (ustanovitelj) tuja pravna oseba, je treba preveriti, ali lahko oseba vloži predlog za ustanovitev d.o.o.. Preveriti je treba, da gre za osebo, kot izhaja iz njegovega osebnega dokumenta in podatki, vpisanimi v uradnem izpisu. Izpis tuje pravne osebe mora biti iz uradne evidence (registra) tuje države, kjer ima oseba sedež. Predlogu je treba priložiti (poleg listin, ki jih upravičena oseba podpiše), še uradni izpis za tujo pravno osebo. Izpis za tujo pravno osebo mora biti v skladu z določili 15. člena Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu uradno preveden v slovenski jezik in ne starejši od petnajst dni (oziroma upoštevaje sodno prakso največ do 30 dni) od datuma vložitve predloga.

Zaradi namena zagotavljanja enotnega postopanja točk VEM Vrhovno sodišče podaja navodila, da v kolikor je družbenik (ustanovitelj) tuja pravna oseba, stranko napotite k notarju.
Vir: VSRS«

Tuja PRAVNA oseba za ustanovitev d.o.o.-ja potrebuje:

 • tuj osebni dokument direktorja tujega podjetja (potni list),
 • slovensko davčno številko (+ potrdilo o davčni številki) ali EMŠO.
 • izpisek iz matičnega registra podjetij za tuje matično podjetje – kratka verzija – preveden v slovenščino pri sodnem prevajalcu,
 • osebne dokumente ustanoviteljev in zastopnikov – če so zastopniki tujci, potrebujejo tudi oni slovenske davčne številke,
 • overjeno izjavo lastnika objekta, s katero ta subjektu vpisa dovoljuje poslovanje na tem naslovu.

Posebej opozarjamo, da so to dokumenti, ki so potrebni zgolj za ustanovitev d.o.o.-ja, ne pa tudi za zaposlitev ali izvajanje funkcije (zastopnik podjetja) tujih državljanov.

 

 1. Možnost in postopek registracije d.o.o., če je ustanovitelj tuja FIZIČNA oseba

Postopek je zelo lepo opisan na tej povezavi. Sicer pa lahko tuja fizična oseba registrira podjetje tudi na SPOT točki, če za to ne obstajajo druge omejitve (npr. jezikovne prepreke – postopek se mora opraviti pri notarju s prevajalcem, osnovni kapital je stvarni vložek v podjetje,…).

Na povezavi si lahko preberete več o ustanavljanju d.o.o.-ja na SPOT točki.

Tuja FIZIČNA oseba za ustanovitev d.o.o.-ja potrebuje:

 • tuj osebni dokument (potni list),
 • slovensko davčno številko (potrdilo o davčni številki) ali EMŠO,
 • osebne dokumente ustanoviteljev in zastopnikov – če so zastopniki tujci, potrebujejo tudi oni slovenske davčne številke.
 • overjeno izjavo lastnika objekta, s katero ta subjektu vpisa dovoljuje poslovanje na tem naslovu.

Posebej opozarjamo, da so to dokumenti, ki so potrebni zgolj za ustanovitev d.o.o.-ja, ne pa tudi za zaposlitev ali izvajanje funkcije (zastopnik podjetja) tujih državljanov.

 

 1. Možnost zaposlitve ustanovitelja v svojem d.o.o.

Pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela imajo družinski člani slovenskega državljana, državljani držav članic EU, EGP in Švicarske konfederacije in njihovi družinski člani ter tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Tuja fizična oseba iz tretje države, ki bi se želela zaposliti v svojem d.o.o.-ju, mora na upravni enoti pridobiti enotno dovoljenje za delo in bivanje (več o tem: https://www.ess.gov.si/tujci/delo_v_sloveniji in https://www.ess.gov.si/tujci/delo_v_sloveniji/prost_dostop_na_trg_dela), ali pa mora urediti Prijavo kratkotrajnega dela za tujega zastopnika.

TUJI ZASTOPNIK

V kolikor tujec ustanovi ali soustanovi d.o.o., ki jo namerava voditi oziroma upravljati kot zastopnik družbe (direktor, prokurist, itd), mora prijaviti začetek dela, pri čemer velja časovna omejitev glede opravljanja takšnega dela, in sicer lahko tovrstno delo opravlja največ 90 dni v koledarskem letu.

Prijava dela zastopnika mora vsebovati naslednje podatke:

 • vpis zastopnika v sodni register Slovenije,
 • podjetje in sedež ali naslov pravne osebe, kjer se bo delo zastopnika izvajalo,
 • trajanje opravljanja dela,
 • osebno ime, datum rojstva in državljanstvo zastopnika.

Soglasje za zastopnika poda Zavod, če: delodajalec aktivno posluje (da je pri njem najmanj šest mesecev zaposlena najmanj ena oseba za polni delovni čas ali da je delodajalec najmanj šest mesecev vključen v obvezna socialna zavarovanja ali  da  je  imel  v  vsakem  od  šestih  mesecev  prilive  iz  naslova  opravljanja  dejavnosti  v  višini  10.000  EUR  na  TRR,  odprt  v  RS. V primeru poslovanja manj kot šest mesecev pa dokazuje investicijo  najmanj  50.000  EUR  v  dejavnost,  v  okviru  katere  bo  tujec  opravljal  delo);  ima  delodajalec  poravnane  davčne  obveznosti iz naslova zaposlitve ali dela za zadnjih šest mese-cev; je zastopnik vpisan v ustreznem registru; je priložena pogodba o zaposlitvi.

Vir: https://www.ess.gov.si/_files/7493/ZRZS_zlozenka_tujci_nova_zakonodaja.pdf

 

 1. Postopek v primeru, da želi tujec registrirati s.p.

V skladu z Zakonom o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev se tujec lahko registrira kot samostojni podjetnik in ob registraciji tudi ni podvržen posebnemu preverjanju statusa. Za registracijo potrebuje le osebni dokument, v Republiki Sloveniji pridobljeno davčno številko in overjeno izjavo lastnika objekta, s katero ta tujcu dovoljuje poslovanje na tem naslovu.

Sama registracija s.p. pa še ne pomeni, da se tujec lahko tudi samozaposli. Zadeva se zaplete pri tujcih tretjih držav, ki morajo spet pridobiti dovoljenje za samozaposlitev pri upravni enoti.

Več si lahko preberete še na naslednjih povezavah:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/zaposlovanje_in_delo_tujcev/vrste_soglasij_in_pogoji

https://data.si/blog/2016/11/30/odpiranje-sp-za-tujce-iz-tretje-drzave/.

 

Odpiranje podjetja za tuje pravne ali fizične osebe v Sloveniji ni najbolj enostavno, vsekakor pa ni nemogoče. Za brezplačno pomoč, se lahko obrnete tudi na SPOT točke. V Kranju nas najdete na Poštni ulici 4. Pišete nam lahko na naslov spot@kovacnica.si ali nas pokličite na telefonsko številko 069 893 707 in si rezervirate svoj termin. 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

 

Prijavite se na naše e-novice!.