Načrt za okrevanje in odpornost

28. aprila 2021 je bil sprejet nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost. Gre za finančni mehanizem iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost »Next Generation EU«, kjer bodo na voljo tudi sredstva pobude React-EU, Sklada za pravični prehod in Razvoj podeželja.

Načrt za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) predvideva koriščenje 1,8 milijarde evrov razpoložljivih nepovratnih sredstev in dobrih 666 milijonov evrov posojil. Skladno z Uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost morajo države članice v svojih NOO zagotoviti, da za doseganje zelenih ciljev namenijo najmanj 37 % razpoložljivih sredstev in 20 % za doseganje digitalnih ciljev. Slovenski načrt za okrevanje in odpornost predvideva 43,45 % zelenim ciljem, 20,05 % pa doseganju digitalnih ciljev.

 

V NOO so predvideni ukrepi in projekti, ki so izvedljivi do konca leta 2026, ko se program zaključi. Glede na omejenost sredstev bodo ostale naložbe, ukrepi in projekti, ki jih ni bilo mogoče umestiti v NOO, financirani iz drugih skladov, v okviru ostalih shem financiranja in iz državnega proračuna.

Vlada je tudi pooblastila Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da v postopkih usklajevanja do formalne potrditve NOO s strani Sveta EU na podlagi predloga Evropske komisije (EK), dopolni načrt skladno s pripombami EK ter dokument administrativno in tehnično dokončno uskladi.

 

Vlada je tudi odločila, da bo nacionalni koordinator za izvajanje NOO nov organ v sestavi Ministrstva za finance, ki bo formalno vzpostavljen 1. junija 2021, naloge pa bo začel opravljati najkasneje do 1. avgusta 2021.

 

RAZVOJNA PODROČJA IN KOMPONENTE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST:

ZELENI PREHOD

 • Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu
 • Trajnostna prenova stavb
 • Čisto in varno okolje
 • Trajnostna mobilnost
 • Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov

 

DIGITALNA PREOBRAZBA

 • Digitalna preobrazba gospodarstva
 • Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave

 

PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST

 • RRI – Raziskave, razvoj in inovacije
 • Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje
 • Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov
 • Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine
 • Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici
 • Učinkovite javne institucije

 

ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST

 • Zdravstvo
 • Socialna varnost in dolgotrajna oskrba
 • Stanovanjska politika

 

Povzeto po novici na spletni strani, kjer je dostopnih tudi več informacij: Načrt za okrevanje in odpornost — Slovenščina (eu-skladi.si)

 

Prijavite se na naše e-novice!.