Obvezne sestavine računa

Zakonodaja določa obvezne sestavine računa, ki jih morajo upoštevati vsi izdajatelji računa. Izdajanje računa urejajo Zakon o gospodarskih družbah, Slovenski računovodski standardi, Zakon o davčnem postopku in Zakon o davku na dodano vrednost.

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, izda račun s podatki, kot jih določa 82. člen ZDDV-1, v primeru izpolnjevanja pogojev za izdajo poenostavljenega računa pa lahko izda poenostavljeni račun, katerega sestavine določa 83. člen ZDDV-1. Ločeno so določene tudi sestavine računa, ki ga izda mali davčni zavezanec.

 

Račun, ki ga izda davčni zavezanec, identificiran za namene DDV

Na računu mora davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, navesti (najmanj) naslednje podatke:

 1. datum izdaje računa,
 2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa,
 3. naziv, naslov in davčno številko izdajatelja računa,
 4. ime, naslov in davčno številko kupca oz. prejemnika računa,
 5. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev,
 6. datum, ko je bila opravljena dobava blaga, ali datum, ko je bila storitev opravljena oziroma končana ali datum, ko je bilo opravljeno predplačilo (v kolikor se ta datum lahko določi in je različen od datuma izdaje računa),
 7. davčno osnovo (od katere se obračuna DDV po posamezni stopnji oziroma na katero se nanaša oprostitev), ceno na enoto brez DDV ter morebitna znižanja cen in popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto,
 8. stopnjo DDV in
 9. znesek DDV, razen v primerih, kjer se uporablja posebna ureditev, za katero ZDDV-1 ta podatek izključuje.

 

V primeru oprostitve DDV ali posebne ureditve se je potrebno sklicevati na te določbe. Primeri posebnih ureditev so obrnjena davčna obveznost, posebne ureditve za potovalne agencije in posebne ureditve za rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke ali starine. Posebne določbe veljajo tudi v primeru davčnih zastopnikov in dobave novega prevoznega sredstva. V navedenih primerih, je potrebno paziti na dodatne zahtevane navedbe in sestavine, ki jih določa zakon.

 

Poenostavljen račun

Davčni zavezanec lahko izda poenostavljeni račun za opravljeno dobavo blaga ali storitev na ozemlju Slovenije, v skladu s 83. členom ZDDV-1. Poenostavljen račun se lahko izda za dobave končnim potrošnikom (ne glede na znesek), za dobave drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, če znesek na računu brez DDV ni višji od 100 evrov ali če se izda dokument, ki spreminja prvotni račun.

 

Obvezne sestavine poenostavljenega računa, ki ga izda davčni zavezanec, so v skladu z 83. členom ZDDV-1 sledeče:

 1. datum izdaje računa,
 2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa,
 3. ime in naslov davčnega zavezanca ter identifikacijsko številko za DDV, pod katero je opravil dobavo blaga ali storitev,
 4. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev,
 5. prodajno vrednost blaga oziroma storitve z vključenim DDV in
 6. znesek DDV, ki se plača, ali informacije, ki so potrebne za njegov izračun.

 

V primeru oprostitve DDV ali posebne ureditve se je prav tako potrebno sklicevati na te določbe.

 

Račun, ki ga izda mali davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV

Mali davčni zavezanec oz. davčni zavezanec, ki ni identificiran za namene DDV, mora na računu navesti najmanj naslednje podatke:

 • datum izdaje,
 • zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa,
 • svojo firmo oziroma ime ter sedež oziroma stalno prebivališče,
 • svojo davčno številko,
 • prodajno ceno blaga oziroma storitve (brez DDV) in
 • skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve (brez DDV).

 

Globe

V primeru nespoštovanja določb o obveznih sestavinah računa lahko Finančna upava kaznuje pravno osebo z globo od 1.200 do 15.000 evrov. Finančna uprava izreka globe v primerih, če so na računu navedeni nepopolni, nepravilni ali neresnični podatki ali podatki, ki so v nasprotju z zakonom.

 

Nastija Podobnik,

Svetovalka SPOT Svetovanje Gorenjska

5. 4. 2022

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Prijavite se na naše e-novice!.