Podpisana dopolnitev št. 1 k Dogovoru za razvoj gorenjske regije

Dopolnitev dogovora – ki je bil podpisan na podlagi prvega povabila Razvojnim svetom regij za pripravo dogovorov za razvoj regij in je zajemal štiri projekte v vrednosti 23 milijonov EUR, od česar je država prispevala 11 milijonov EUR – predvideva 21 projektov na področjih spodbujanja podjetništva, mobilnosti in komunalne infrastrukture. Od 46 milijonov EUR bo država prispevala 23,6 milijona EUR sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo za 4 projekte spodbujanja podjetništva prispevalo 2,9 milijona EUR, ministrstvo za infrastrukturo za 6 projektov kolesarske infrastrukture 5,9 milijona EUR ter ministrstvo za okolje in prostor za 11 projektov odvajanja in čiščenja odpadne vode in zagotovitve pitne vode 14,8 milijona EUR.

V nadaljevanju so po prednostnih naložbah navedeni projekti, ki so predmet podpisa prve dopolnitve Dogovora za razvoj gorenjske regije.

Prednostna naložba 3.1. Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo – poslovna infrastruktura Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:

 • Podjetno nad izzive (PONI) v razvojni regiji Gorenjska, nosilec projekta: BSC Kranj
 • Poslovna cona pod Polico PI3: Povečanje konkurenčnosti gospodarske cone na degradiranem območju, nosilec projekta: Občina Naklo
 • Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture, nosilec projekta: Občina Jesenice
 • Poslovna cona Žiri: komunalno opremljanje, nosilec projekta: Občina Žiri

Prednostna naložba 4.4. Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:

 • Kolesarska povezava Bled-Bohinjska Bistrica, nosilec projekta: Občina Bled
 • Kolesarska povezava Železniki-Selca, nosilec projekta: Občina Železniki
 • Kolesarska povezava Tržič-Naklo, nosilec projekta: Občina Naklo
 • Kolesarska povezava Radovljice z zalednimi naselji, nosilec projekta: Občina Radovljica
 • Kolesarska povezava Škofja Loka-Trata, nosilec projekta: Občina Škofja Loka
 • Kolesarska povezava Škofja Loka, Odeja-Lipica, nosilec projekta: Občina Škofja Loka

Prednostna naložba 6.1. Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode, zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:

 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Jesenice, nosilec projekta: Občina Jesenice. Projekt združuje 3 predlagane projekte, in sicer: Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju Murova, Izgradnja komunalne infrastrukture v naselju »KS Sava« in Izgradnja komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev na Jesenicah
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Tržič, nosilec projekta: Občina Tržič, prvotni naziv projekta: Aglomeracija 3806 Loka - komunalno opremljanje
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Radovljica, nosilec projekta: Občina Radovljica, prvotni naziv projekta: Kanalizacija Spodnje Lancovo
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore – Občina Škofja Loka, nosilec projekta: Občina Škofja Loka, prvotni naziv projekta: Dograditve komunalne infrastrukture v občini Škofja Loka
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Sore – Občina Železniki, nosilec projekta: Občina Železniki, prvotni naziv projekta: Javna kanalizacija Železniki, gradnja kanalizacijskega omrežja
 • Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – Občina Gorje, nosilec projekta: Občina Gorje, prvotni naziv projekta: Ureditev fekalnih voda v aglomeraciji Podhom

Prednostna naložba 6.1. Vlaganje v vodni sektor, specifični cilj 2: Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020:

 • Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save – 1. sklop, nosilec projekta: Občina Cerklje na Gorenjskem
 • Vodovod Todraž-Lučine in Vršajn-Brda, nosilec projekta: Občina Gorenja vas – Poljane
 • Povečanje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo ciljnih skupin vodovodnih sistemov Kranj in Kovor-Naklo, nosilec projekta: Občina Naklo
 • Vodovod Možjanca, nosilec projekta: Občina Preddvor
 • Izgradnja vodovoda v Škofji Loki, nosilec projekta: Občina Škofja Loka

 

Prijavite se na naše e-novice!.