Posledice korona virusa za delodajalce in delavce ter nasveti za ukrepe

Zaradi vse večje problematike v Sloveniji, katera v gospodarstvu nastaja zaradi korona virusa ARRS-CoV2, smo zbrali aktualne informacije, tako za delodajalce kot tudi za zaposlene. V nadaljevanju članka, so opisani možni scenariji nastale situacije in ukrepi ter pomoč s strani države.
 1. Odsotnost z dela in bolniški stalež zaradi novega koronavirusa SARS-CoV-2:

Zaradi novega koronavirusa SARS-CoV-2 je lahko delavec skladno z veljavno zakonodajo odsoten z dela.

 • Odsotnost z dela ZDRAVE osebe

Za osebe, ki prihajajo iz območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, in so zdrave in se lahko prosto gibljejo (niso v karanteni), niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene v delovni kolektiv in ne potrebujejo domače samo izolacije oziroma se lahko prosto gibajo. Te osebe nimajo pravice do začasne zadržanosti od dela zaradi zdravstvenih razlogov (bolniškega staleža). Morebitno odsotnost z dela taka oseba ureja z delodajalcem skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Če gre za odsotnost iz razlogov na strani delodajalca (navodilo delodajalca zdravi osebi), je delavec upravičen do nadomestila v breme delodajalca v polni višini plače.

 •  Odsotnost z dela ZBOLELE oziroma OKUŽENE osebe

V primeru izolacije, ki jo zboleli osebi odredi lečeči zdravnik, imajo zavarovanci pravico do začasne zadržanosti od dela in nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela od 1. dne dalje v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v višini 90% od osnove. Bolniški list taki osebi izda osebni zdravnik, pri čemer se kot razlog določi »izolacija«. Izolacija se lahko izvaja v bolnišnici ali doma.

 

 1. Pravice in obveznosti delodajalca in delavca pri opravljanju dela na domu in odrejanju drugega dela

Na MDDSZ so v zvezi s pojavom Koronavirus COVID-19 objavili pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca. Delodajalci imajo v tem primeru možnost odrediti drugo vrsto in/ali kraj opravljanja dela brez soglasja delavca, a le za čas trajanja izjemnih okoliščin.

 

 1. Delodajalec bo pravico do delnega povračila nadomestila plače uveljavljal z vlogo v elektronski in pisni obliki, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

Država bi na podlagi interventnega zakona delodajalcem priskočila na pomoč v primerih, ko delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja ne bi mogel zagotavljati dela hkrati najmanj 50 % zaposlenim delavcem in bi jih napotil na začasno čakanje na delo. V tem času bi bili delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80% osnove za nadomestilo plače, pri čemer bi del bremena pri tem prevzela država.

Delno povračilo nadomestila plače se predvideva tudi v primerih, ko delavec zaradi karantene odrejene z odločbo ministra za zdravje, ne bi mogel opravljati dela.

V obeh primerih breme izplačila nadomestila plače v višini 60 odstotkov nosijo delodajalci, preostalih 40 odstotkov pa Republika Slovenija. Obdobje delnega prejemanja povračila nadomestila za namen začasnega čakanja na delo bo lahko trajalo največ tri mesece oziroma za obdobje odrejene karantene.

Predlog zakona je medresorsko usklajen in bo danes, torej še pred obravnavo na vladi, poslan socialnim partnerjem.

 

 1. Obročno plačilo in odlog plačila davkov

Odlog in obročno plačilo je mogoče npr. za plačilo poračuna na podlagi letnega davčnega obračuna, obračuna DDV, inšpekcijske odločbe. NE VELJA pa za akontacije davka, davčni odtegljaj ali prispevke za socialno varnost.

Poslovni subjekt, ki ima težave pri plačevanju davkov, ima po obstoječi zakonodaji med drugimi, naslednje možnosti:

Plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih ali odlog za obdobje 24 mesecev v primeru hujše gospodarske škode.

FURS v tem primeru ugotavlja kriterije za nastanek hujše gospodarske škode (zavezanec je trajneje nelikviden ali je izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere ni mogel vplivati in mu zato grozi hujša gospodarska škoda, z  odlogom oz. obročnim plačilom davka pa bi škodo lahko preprečil). Obrazec je objavljen na spletni strani. Več informacij, vključno s seznamom listin, ki jih je treba predložiti, je na strani FURS.

 

 1. Ukrepi za obvladovanje posledic koronavirusa na področju gospodarstva Interventni zakon

MGRT je na interventni zakon subvencioniranja čakanja na delo, ki ga pripravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, že dalo pripombe in bo sprejet po nujnem postopku. V okviru zakona je predvidenih 51,5 milijonov evrov oziroma subvencija države v višini 40%. Imel bo omejen čas trajanja veljavnosti in sicer predvidoma do konca septembra.

 • Kreditne linije

Skupaj s SID banko se bodo reševale likvidnostne težave podjetij in sicer v obliki novih oz. dopolnjenih ukrepov v skupni višini približno 200 milijonov evrov ter v okviru obstoječih 600 milijonov evrov za posredno financiranje podjetij preko bank. Skupaj z Slovenskim podjetniškim skladom pa se že oblikujejo ukrepi za mikro, mala in srednje velika podjetja v skupni okvirni višini 115 milijonov evrov. Ta sredstva bodo na trgu na voljo od 20. marca 2020 dalje. Regionalni razvojni sklad Ribnica pa bo podjetjem omogočil, da bodo držaje kredite zamenjala za cenejše in dolgoročnejše.

 • Pomoč na področju internacionalizacije

Negativni vplivi bodo zmanjšani tudi s pomočjo delnega povračila stroškov, ki so malim in srednjim podjetjem nastala zaradi planirane udeležbe na sejmih v tujini ali drugem mednarodnem dogodku, ki ga je organizator odpovedal zaradi korona virusa. Prav tako bo pokrit strošek udeležbe na virtualnem sejmu.

 •  Podjetja v težavah

Za kredite ima MGRT trenutno na voljo 6 milijonov evrov, v dogovoru z Ministrstvom za finance pa bi po potrebi lahko aktivirali tudi okoli 20 milijonov evrov poroštvenega potenciala.

 •  Delo od doma in primeri karantene

V okviru Zakona o delovnih razmerjih, ki je v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki delodajalcem omogočajo določeno fleksibilnost pri opravljanju dela, bi bilo delovne procese možno organizirati kot delo na domu ali delavce začasno napotiti na čakanje na delo v primeru obstoja poslovnih razlogov.

 • Predlog odloga plačila davčnih obveznosti

Zaradi blaženja posledic korona virusa se poslovni subjekti lahko poslužijo obstoječih ugodnejših načinov poplačila davčnih obveznosti in sicer odloga plačila davka za največ 24 mesecev ali obročnega odplačila davka na največ 24 obrokov. Vendar morajo ob tem dokazati, da jim grozi hujša gospodarska škoda ali pa predložiti ustrezno zavarovanje.

 •  Promocija turizma

Turizem je panoga, ki jo je koronavirus najprej in najbolj občutno prizadel. Slovenska turistična organizacija (STO) se je na trenutno nestabilno gospodarsko situacijo v turizmu nemudoma odzvala s spremembo aktualnih javnih razpisov in s prilagoditvijo aktivnosti na emitivnih trgih slovenskega turizma.

 

 1. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so vzpostavili e-mail naslov: korona.mgrt@gov.si za vprašanja podjetij glede ukrepov s strani države.

 V naslovu sporočila navedite področje na katerega se nanaša vprašanje:

- subvencioniranje čakanja na delo,

- kreditne linije,

- internacionalizacija,

- podjetja v težavah,

- delo od doma in karantena,

- davčne obveznosti,

- turizem.

 

Seveda vsi upamo, da se razmere s korona virusom čim hitreje umirijo in poslovanje podjetji kmalu preide v normalne »tirnice«. Vsem želimo, da ostanemo zdravi in da v nastali situaciji delujemo razumno.  

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si.

Prijavite se na naše e-novice!.