Potrjena Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo potrdilo Strategijo lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica. S tem je območje štirinajstih občin osrednje in zgornje Gorenjske upravičeno do 5.609.514,75 evrov javnih sredstev.

Lokalno partnerstvo oziroma lokalna akcijska skupina (v nadaljevanju: LAS) Gorenjska košarica zajema območje štirinajstih občin osrednje in zgornje Gorenjske: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica. Za to območje je BSC Kranj, vodilni partner LAS Gorenjska košarica, skupaj z ustanovnimi člani in deležniki pripravil Strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: SLR) in jo januarja 2016 prijavil na javni poziv za izvajanje pristopa oziroma podpore za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: CLLD). Kakovostno pripravljena SLR namreč predstavlja pogoj za potrditev LAS ter pridobitev pravice črpanja sredstev namenjenih izvajanju pristopa CLLD v programskem obdobju 2014–2020.

Vsi LAS v Sloveniji, skupaj jih je 37, so morali ob pripravi SLR slediti štirim tematskim področjem ukrepanja: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. Tudi SLR LAS Gorenjska košarica zajema vsa štiri omenjena področja in se na ta način dotika razvoja podjetništva, izboljšanja dostopa do osnovnih storitev, varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter poudarja vključenost ranljivih ciljnih skupin.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo 27. oktobra 2016 izdalo odločbo, da se LAS Gorenjska košarica in SLR potrdita. S tem je LAS Gorenjska košarica upravičen do 5.609.514,75 evrov javnih sredstev, od tega 3.323.114,75 evrov iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 1.546.400,00 evrov iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj in 740.000,00 evrov iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. LAS Gorenjska košarica je med vsemi slovenskimi LAS pridobil največ sredstev in je eden od štirih LAS v Sloveniji, ki ima pravico črpati sredstva iz vseh treh evropskih skladov, ki so namenjena izvajanju pristopa CLLD.

Za razvojne projekte bo na voljo skoraj 4,6 milijona evrov, ki se jih bo črpalo na osnovi potrjenih in izvedenih projektov (operacij) vse do leta 2023. Projekti bodo morali upoštevati prioritete, navedene v potrjeni SLR, in bodo z medsebojnimi učinki prispevali k razvoju urbanega in podeželskega prostora, se nanašali na razvoj podjetništva, turizma, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, spodbujanje razvoja trajnostne mobilnosti ter izboljševanje socialnega statusa družbenih skupin, kot so kmetje, mladi, brezposelni ali druge ranljive skupine, ...

Prve aktivnosti LAS Gorenjska košarica, povezane s pripravo dokumentov za razpise za sredstva, pričakujemo že v tem letu.

Več informacij je na voljo tukaj

Prijavite se na naše e-novice!.