Predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021–2027 je dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektra Gorenjske

V Kongresnem centru Brdo je v sredo 2. junija 2021 potekala konstitutivna seja Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021–2027. Razvojni svet gorenjske regije bo v novi finančni perspektivi vodil dr. Ivan Šmon, kot predstavnik gospodarstva, pri delu pa mu bosta pomagala dva podpredsednika, Nina Arnuš, predstavnica nevladnih organizacij in Rok Roblek, predstavnik lokalnih skupnosti.

Do izvolitve novega predsednika je sejo vodil Matjaž Rakovec, predsednik Sveta gorenjske regije in župan Mestne občine Kranj. V uvodnem delu seje je Rok Šimenc, direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, podal poročilo o volitvah članov v Razvojni svet gorenjske regije, predstavil Poslovnik ter predlog odborov Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021–2027. V novi finančni perspektivi bo v okviru sveta pod vodstvom Regionalne razvojna agencije Gorenjske delovalo šest odborov in sicer: Odbor za gospodarstvo, Odbor za razvoj človeških virov, Odbor za turizem in kulturo, Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo, Odbor za razvoj podeželja ter Odbor za pametne skupnosti.

Informacijo o namenu in vlogi Razvojnega sveta gorenjske regije ter o delu v obdobju 2014–2020 je podal dosedanji predsednik Stanislav Bobnar, ki je v svojem nagovoru med drugim povedal, da je glavnina dela sveta potekala na področju spremljanja izvajanja Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014–2020, ključnih regijskih projektov ter Dogovora za razvoj gorenjske regije. »V okviru Dogovora za razvoj gorenjske regije, ki je bil podpisan v letu 2017 smo v regijo pridobili 11 milijonov evrov, z njegovimi tremi dopolnitvami pa še 30,9 milijona evrov razvojnih sredstev za sofinanciranje ključnih regijskih projektov na področju podjetništva, trajnostne mobilnosti, vodooskbe ter ravnanja z odpadnimi vodami.« Na koncu se je zahvalil za sodelovanje članom bivšega razvojnega sveta regije, dosedanjima podpredsednikoma, predstavnikom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter sodelavcem iz Regionalne razvojne agencije Gorenjske – BSC Kranj, RAGOR iz Jesenic ter Razvojne agencije Sora iz Škofje Loke. Povedal je, da je bilo v obdobju 2014–2020 izvedenih 20 sej Razvojnega sveta gorenjske regije. Novim članom sveta pa je zaželel veliko uspeha pri njihovem delu.

V nadaljevanju seje je Franja Gabrovšek Schmidt, vodja priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za obdobje 2021–2027, predstavila potek priprave Regionalnega razvojnega programa in njegovo vsebino. Povedala je, da je dokument izdelan v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Programom priprave ter Uredbo o regionalnih razvojnih programih. Obsega geografsko območje Gorenjske kot razvojne regije na ravni NUTS 3 in vključuje 18 gorenjskih občin. Prvi del dokumenta obsega predstavitev razvojne regije z osnovnimi značilnostmi Gorenjske, v njem so opredeljene ključne razvojne ovire in prednosti regije ter razvojni položaj Gorenjske v slovenskem in mednarodnem prostoru. Zastavljeni strateški razvojni cilji in razvojne prioritete regije za programsko obdobje 2021–2027 so vezani na cilje evropske kohezijske politike. V okviru vsakega cilja so v programskem delu dokumenta opredeljeni ukrepi in začrtani projekti. Po izvedbi teritorialnega razvojnega dialoga s pristojnim ministrstvom in prejemu mnenja bo šel dokument v sprejem in potrditev na regijskih organih.

Na seji so bili prisotni tudi predstavniki nacionalne ravni z namenom predstavitve razvojnega načrtovanja v novi finančni perspektivi in priložnosti, ki se v tem okviru kažejo za gorenjsko razvojno regijo.

Člane novega sklica Razvojnega sveta gorenjske regije je pozdravila in nagovorila državna sekretarka ga. Ajda Cuderman.

Generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Gregor Kordež je podal informacijo o izvajanju dogovorov za razvoj regij.

Direktor Urada za kohezijsko politiko na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, mag. Josip Mihalic pa je predstavil večletni finančni okvir 2021–2027 ter Načrt za okrevanje in odpornost.

 

 

Prijavite se na naše e-novice!.