Predstavitev program razvoja podeželja 2014-2020 partnerjem projekta INNOGROW

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Gorenjska, BSC, d.o.o., Kranj, organiziralo srečanje s ciljem predstaviti program razvoja podeželja 2014-2020, zlasti ukrep 16: Sodelovanje, za katerega je namenjenih 20 milijonov EUR.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Gorenjska, BSC, d.o.o., Kranj, organiziralo srečanje s ciljem predstaviti program razvoja podeželja 2014-2020, zlasti ukrep 16: Sodelovanje, za katerega je namenjenih 20 milijonov EUR.

Delegacijo zainteresiranih strani iz Grčije, Italije, Latvije, Bolgarije, Češke, Madžarske in Slovenije so pozdravili Simona Vrevc, namestnica generalnega direktorja za kmetijstvo, in Vesna Miličić, predstavnica točke EIP Vem, ki je tudi predstavila načrt za razvoj podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) in ukrep 16 (U16), zlasti evropsko partnerstvo za inovacije (EIP).

Srečanje je omogočilo tudi članom delegacije, da predstavijo ukrepe za sodelovanje in izkušnje z EIP v svojih državah.

PRP 2014-2020 financira ukrepe v okviru petih od šestih prednostnih nalog za razvoj podeželja:

  1. Prenos znanja in inovacije v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželju
  2. Konkurenčnost kmetijskega sektorja in trajnostnega gozdarstva
  3. Organizacija prehranske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov in za dobrobit živali
  4. Obnova, ohranjanje in krepitev ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom
  5. Lokalni razvoj in ustvarjanje delovnih mest na podeželju.

Ukrep U16 podpira različne oblike sodelovanja, s katerimi bodo različni akterji na podeželskih območjih lahko premagali gospodarske, okoljske in druge omejitve, s katerimi se soočajo zaradi razdrobljenosti in pomanjkanja povezave. Ukrep je namenjen zlasti spodbujanju projektov sodelovanja, katerih cilj je večja produktivnost in boljša trajnost kmetijstva. Poseben poudarek je na spodbujanju tehnološkega razvoja in zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolje, zlasti na področju biotske raznovrstnosti in kakovosti površinskih in podzemnih voda.

Operativne skupine EIP ustanovijo zainteresirani subjekti, kot so kmetje, raziskovalci, svetovalci, podjetja, nevladne organizacije in drugi udeleženci, ki delujejo v kmetijskem in živilskem sektorju z namenom zapolniti vrzeli med raziskovalno in kmetijsko prakso s spodbujanjem hitrejše in obsežnejše uporabe inovativnih rešitev - inovacij - v praksi.

Mednarodno srečanje je bilo organizirano v okviru projekta INNOGROW, "Regionalna politika za inovacijsko konkurenčnost in rast malih in srednje velikih podjetij na podeželju", sofinanciranega iz evropskih sredstev programa Interreg Europe. Skupna vrednost projekta je 1.574.322 evrov in združuje partnerje iz Grčije, Italije, Latvije, Velike Britanije, Bolgarije, Češke, Madžarske in Slovenije.

Prijavite se na naše e-novice!.