Predstavitev razvoja turizma na nacionalni ravni in pogled na regionalno raven

Na deveti seji Sveta gorenjske regije z dne 29. 11. 2016 je državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar županom gorenjskih občin podala informacijo o razvoju slovenskega turizma in predstavila pogled nacionalne ravni na regionalno. Turizem je ena ključnih panog tudi na Gorenjskem.

Seje sveta gorenjske regije so se udeležili štirje predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT). Eva Štravs Podlogar, državna sekretarka, Mateja Tomin Vučkovič iz Sektorja za turizem ter dva predstavnika Sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja, Robert Drobnič, vodja Sektorja in Andreja Erdlen, skrbnica gorenjske regije.

Državna sekretarka Eva Štravs Podlogar je v svoji predstavitvi poudarila izjemno pomembnost turizma v Sloveniji. Po določenih kazalcih smo nad evropskim in svetovnim povprečjem, poudarila je pomembnost delovnih mest v turizmu, ki so mnogokrat tudi prvi vstop mladih na trg dela. Povedala je, da krovna zgodba slovenskega turizma ostaja I FEEL SLOVENIA, v smislu zelenega, trajnostnega turizma. Vizija razvoja Slovenije je postati petzvezdična destinacija za ZELENA. AKTIVNA. ZDRAVA doživetja. V tem in naslednjem letu pa se največji poudarek daje zdravim vodam. Predstavila je ključne korake za preboj turizma, z zavedanjem, da v tej finančni perspektivi evropskih sredstev za investicijske projekte ni, ter dodala, da imajo lokalne skupnosti ključno vlogo pri razvoju turizma. Podala je tudi apel gorenjskim županom, da vstopijo v Zeleno shemo slovenskega turizma.

Državna sekretarka je podala tudi informacijo, da MGRT pripravlja nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki je v javni obravnavi, in povabila župane, da aktivno pristopijo in podajo svoje komentarje na predlog zakona, prav tako pa naj se aktivno vključijo v pripravo Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021. Predstavila je tudi razpise, predvidene za razvoj turizma, ki jih izvaja oziroma načrtuje za izvedbo MGRT.

Predsednik Regionalne destinacijske organizacije (v nadaljevanju RDO) Slovenske Alpe, Tomaž Štefe, je poudaril, da je RDO Slovenske Alpe ena od dveh še delujočih destinacij v Sloveniji. Potencial destinacije Slovenske Alpe je velik in je povabil župane k enotni podpori in k temu, da se ta znamka še bolje pozicionira v regiji in seveda širše.

Rok Šimenc, direktor RRA Gorenjske, BSC Kranj je povedal, da je turizem ena ključnih panog na Gorenjskem, kar smo zapisali v Regionalnem razvojnem programu Gorenjske 2014-2020 in to opredelili tudi v okviru regijskih projektov, kot so: Mreža kolesarskih poti, Julijske Alpe trail, Alpe Adria park doživetij, na območju Karavank, s pohodništvom, kolesarjenjem in zimskimi doživetji.

Župani so si bili enotni, da je potrebno vlagati tudi v infrastrukturne projekte, ki so temelj za nadaljnji razvoj turizma in ne zgolj v mehke vsebine. Boštjan Trilar, župan Mestne občine Kranj, je pozval župane k skupnemu razvoju turističnih produktov in podal pobudo, da se do države nastopi s konkretnimi zahtevami.

Dogovorjeno je bilo, da se projekti, na katerih se na RRA Gorenjske, BSC Kranj v zadnjem obdobju intenzivno dela na področju turizma, predstavijo na MGRT-ju.

Robert Drobnič, vodja Sektorja za načrtovanje regionalnega razvoja na MGRT je gorenjskim županom podal informacijo o aktivnostih ministrstva glede dogovorov za razvoj regij. Povedal je, da je gradivo v medresorskem usklajevanju, katerega zaključek pričakujejo do konca leta 2016. Projekti, ki se bodo izvajali na Gorenjskem so: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda – Gorki II. – 2. faza, Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore, Kolesarska povezava Jesenice – Lesce – Bled, Regijski skupnostni center – pilotni projekt bivalne enote, Regijska shema kadrovskih štipendij 2016-2022.

 

Imenovanje nadomestnih članov v Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija

Slovenija je v programskem obdobju 2014–2020 razdeljena na dve kohezijski regiji -  zahodno in vzhodno. Razvojno politiko kohezijskih regij do leta 2020 usmerjata razvojna sveta posamezne regije. V razvojnem svetu zahodne regije je tudi pet predstavnikov gorenjske regije.

Razvojni svet kohezijske regije sodeluje pri sprejemanju odločitev in daje predhodno soglasje k vsebini in izvajanju programov evropske unije, ki vplivajo na razvoj kohezijske regije, ter opravlja druge naloge, povezane z razvojem, ki jih sporazumno določijo občine in država.

Pri opravljanju nalog deluje svet kot pobudnik posvetovanj, usklajevanja, sodelovanja in skupnega delovanja ministrstev, razvojnih regij in razvojnih partnerjev v razvojni regiji (predstavnikov občin, gospodarstva in nevladnega sektorja). Pred odločitvijo Vlade Republike Slovenije mora pristojno ministrstvo pridobiti predhodno soglasje sveta za sprejem partnerskega sporazuma z EU in operativnih programov s področja politik Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada. Gre za dokumenta, ki sta v tem sedemletnem obdobju podlaga za črpanje 3,2 milijard evrov sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada.

Organ odločanja kohezijske regije je razvojni svet kohezijske regije. Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija ima 20 članov iz štirih razvojnih regij (Gorenjska, Goriška, Obalno-kraška in Osrednjeslovenska). Vsaka regija v kohezijski regiji ima v razvojnem svetu kohezijske regije svoje predstavnike, ki jih imenuje svet regije.

V skladu s spremembo Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije so župani gorenjske regije na svoji deveti seji imenovali pet nadomestnih članov, ki na sejah lahko, kot predstavniki gorenjske regije, nadomeščajo člane razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija.

Prijavite se na naše e-novice!.