Projekt CaSCo ob svojem zaključku prinaša številne rezultate za spodbujanje večje uporabe lokalnega nizkoogljičnega lesa

Z majem 2020 se je zaključil projekt CaSCo, ki ga je BSC Kranj kot vodilni partner izvajal v okviru programa Interreg Alpski prostor. Tekom svojega izvajanja je prinesel številne dragocene rezultate za močnejše uvajanje lokalnega lesa nizkoogljičnega lesa (LCT) v javna naročila in razvojne politike, usposabljanje deležnikov in izboljšanja sistema izobraževanja, promocije izdelkov iz LCT,  za podporo vključevanja podjetniškega sektorja,…  Vse to je dostopno na spletni strani projekta CaSCo (zavihek Project results).

Projekt CaSCo je bil namenjen spodbujanju proizvodnje in porabe izdelkov iz lokalnega oz. regionalnega lesa (npr. lesene konstrukcije-zgradbe, pohištvo, urbana oprema). S tem se zmanjšujejo transportni izpusti CO2 tekom proizvodnje in uporabe lesenih izdelkov, kar dodatno povečuje prispevek lesa k nizkoogljični družbi, pa tudi k novim delovnim mestom v regionalno zaokroženi ekonomiji. Poleg novih orodij, ki so se razvila v okviru projekta, na primer smernic za certifikat za nizkoogljične lesene izdelke, pa so za njihovo uspešno uveljavljanje potrebni tudi usposobljeni in ozaveščeni akterji. Med slednjimi so predstavniki podjetij, oblasti na vseh ravneh, strokovne institucije, arhitekti oz. oblikovalci, dijaki in študentje kot bodoči nosilci (podjetniškega) razvoja. Zelo pomembni pa so tudi mediji in splošna javnost, saj so prebivalci podporniki takega prehoda, med drugim kot potencialni kupci regionalnih lesenih izdelkov.
 
Med pomembnejšimi rezultati projekta, ki so na voljo različnim zasebnim in javnim akterjem, velja še posebej poudariti:
 
  • Nadnacionalna mreža pametnih lokacij (Smart Places Netwowork), ki je mreža fizičnih in virtualnih info točk v vseh partnerskih regijah oz. državah, kjer lahko pomembni akterji dobijo informacije in podporne instrumente za uvajanje lokalnega nizkoogljičnega lesa
  • Spletna platforma TIMBER.WIKI kot programska vsebina mreže pametnih lokacij. Gre za celovit in zelo obširen sklop podpornih orodij, ki vsem akterjem lokalnih oz. regionalnih gozdno-lesnih verig pomagajo izkoristiti priložnosti večjega uvajanja lokalnega nizkoogljičnega lesa;
  • Študije s primerjavo obstoječih mednarodno priznanih okoljskih oznak in certifikatov za trajnostno gradnje, kar olajša njihovo izbiro s strani podjetij oz. naročnikov;
  • Pregled politik v Alpskem prostoru oz. v EU za spodbujanje uvajanja LCT ter praktični predlogi in priporočila za njihovo izboljšavo in nadgradnjo (priročnik »Politična priporočila za ugoden razvoj uporabe nizkoogljičnega lesa v EU«);
  • Brošura »Varstvo podnebja in naročanje lesa iz kratkih dobavnih verig« ter priročnik »Pogodbe (javnega naročanja) z vključevanjem nizkoogljičnega lesa«. Slednji podaja zelo konkretna in praktična navodila kako javne oblasti oz. naročniki pripravijo javna naročila tako, da spodbujajo večje vključevanje lokalnega lesa vanje;
  • Več kot 30 usposabljanj za več kot 600 udeležencev iz različnih ciljnih skupin (javne oblasti, podjetniki, arhitekti, strokovne institucije, …) v vseh partnerskih regijah in državah za njihovo razumevanje in poznavanje tematike lokalnega lesa ter posledično večje vključevanje v proizvodnjo, naročanje, porabo, … Za ta usposabljanja, tudi v prihodnje letih, so bila pripravljena gradiva (npr. prezentacije), za njihovo nadaljnje izboljšave in širjenje pa tudi akcijski program.
  • Digitalna karta z dobrimi praksami uporabe lokalnega LCT za gradnje in izdelke v Alpskem prostoru;
  • Zbirka predstavljenih 9 primerov praktičnega uvajanja in spodbujanja uporabe lokalnega nizkoogljičnega lesa v partnerskih regijah. Ti primeri so bili kot pilotne aktivnosti v okviru Delavnega paketa 4 izvedeni v celoti ali deloma kot aktivnosti projekta CaSCo. Ti segajo od novih sistemov javnega naročanja z obveznimi kriteriji uporabe lokalnega lesa, novih podjetniških mrež za nabavo in dobavo izdelkov iz lokalnega lesa do izvedbe konkretnih izdelkov in stavb;
  • Oblikovanje Zavezništva za nizkoogljični les, s katerimi se podpisniki zavezujejo, da bodo delovali za širše uvajanje rabe lokalnega lesa. V to Zavezništvo so trenutno že vključeni projektni partnerji in se bo širilo med nove zasebne in javne akterje v Alpskem prostoru.
 
Edine aktivnosti, ki v projektu ob koncu niso bile izvedene, so bile zaključna konferenca, ki bi morala biti v začetku aprila v okviru delavnice EUSALP v Franciji, in zaključni dogodki projekta v nekaterih partnerskih regijah. Le-te so bile na žalost zaradi epidemije COVID-19 odpovedane oz. prestavljene.
Za dosego primerljivega učinka razširjanja rezultatov projekta, pa bodo projektni partnerji izvedli več diseminacijskih aktivnosti v mesecih po zaključku projekta, tako na ravni partnerskih regij kot tudi celotnega Alpskega prostora.
 
Projekt je z uspešno izvedbo in omenjenimi rezultati dobra podlaga za nadaljevanje dela pri spodbujanju uporabe lokalnega nizkogljičnega  lesa na Gorenjskem oz. Sloveniji, partnerskih regijah in v celotnem Alpskem prostoru.
 
 
Prijavite se na naše e-novice!.