RAW4RES – Gorenjska v zbiranje in reciklažo odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)

V projektu Interreg Europe programa BSC Kranj razvija strateške rešitve za trajnostno pridobivanje redkih surovin, ki se uporabljajo za proizvodnjo zelene in digitalne tehnologije. Ker je na Gorenjskem njihova količina v naravi premajhna, oblikujemo akcijski načrt zbiranja in reciklaže Odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), ki je največji sekundarni vir teh surovin.

S projektom Interreg Europe programa bomo razvijali strateške rešitve za trajnostno pridobivanje redkih surovin, ki se uporabljajo za proizvodnjo zelene in digitalne tehnologije. Redke kovine, kot so litij, paladij in aluminij ter mineral  kobalt, poznan tudi kot »modro zlato«, so ključne za prehod Evropske unije v nizkoogljično gospodarstvo (npr. za proizvodnjo električnih vozil, solarnih panelov, vetrnih turbin), ki ga predvideva Zeleni dogovor.

 

Evropska industrija je močno odvisna od uvoza teh surovin iz Kitajske, Rusije in Konga ter drugih trgov z visokim geopolitičnim tveganjem. Podjetja za proizvodnjo zelene in digitalne tehnologije se zato soočajo s številnimi motnjami v dobavi in nihanji cen vhodnih materialov. Poleg tega so to države z nizkimi standardi upravljanja na področju redkih surovin, tako v ekonomskem, okoljskem kot tudi socialnem smislu, kar posredno ogroža Zeleni dogovor oz. njegovo trajnost postavlja pod vprašaj.

 

Za zmanjševanje odvisnosti evropskega gospodarstva od uvoza in bolj »zeleni« dogovor, države članice pospešeno iščejo alternativne načine pridobivanja teh surovin na domačih tleh. Med drugim tudi s ponovnim odpiranjem rudnikov, kar sproža veliko nasprotovanje lokalnih skupnosti, saj negativni vplivi rudarjenja na naravno okolje in zdravje ljudi niso nič drugačni, kot v prej omenjenih trgih. Ob tem točno določenega strateškega okvirja še nimamo. Veliko nahajališč ima zato »status quo«. Da je problem še kompleksnejši, se večina redkih kovin nahaja pod ali v okolici evropskih metropol. Ekosistemi recikliranja in drugih »krožnih« praks, s katerimi bi zagotavljali en del teh surovin iz sekundarnih virov, pa še niso dovolj razviti ali sprejeti.

 

RAW4RES je eden prvih projektov, ki bo podjetjem in političnim odločevalcem ponudil strateške usmeritve za alternativno pridobivanje redkih surovin. Za partnerske regije, v katerih je naravnih virov surovin dovolj, oblikujemo strateške predloge (tj. politike, načela in prakse) za okoljsko odgovornejše rudarjenje, s pilotnimi projekti pa bomo v drugi fazi projekta spodbujali socialni dialog in rešitve za konflikte med lokalnimi skupnostmi, agencijami za okolje, političnimi odločevalci, podjetji in drugimi deležniki v verigi vrednosti.

 

Gorenjska je ena izmed tistih regij, kjer je količina redkih surovin v naravi premajhna, da bi zadostila potrebe industrije. Zato mora intenzivno uvajati krožne poslovne modele, bodisi za pridobivanje surovin iz sekundarnih virov (npr. recikliranje) ali pa za predelavo, obnovo in ponovno uporabo komponent izdelkov (npr. industrijska simbioza). S tem namenom, BSC Kranj skupaj z gorenjskimi občinami, komunalnimi podjetji in proizvodno industrijo, oblikuje akcijski načrt za vzpostavitev ekosistema zbiranja in reciklaže Odpadne električne in elektronske opreme (OEEO), ki od vseh izdelkov vsebuje največ redkih surovin. Poleg predlogov za nove strateške ukrepe, bo načrt vseboval tudi uspešne domače in tuje prakse, primerne za prenos in širitev v regijo, predloge novih projektov, kot nadgradnjo »Zero Waste« projekta RRP 2021–2027, in nove mehanizme financiranja naložb podjetij v krožne poslovne modele na področju e-odpada. V drugi fazi projekta bo pilotno izvedeno tudi mentorstvo podjetij za uvajanje krožnih praks zbiranja in reciklaže e-odpada.

 

Več informacij o projektu: Gregor Erznožnik, projektni vodja, e-mail: gregor.erznoznik@bsc-kranj.si (BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj)

Prijavite se na naše e-novice!.