Razpis LAS Gorenjska košarica

Razpis LAS Gorenjska košarica Lokalna akcijska skupina za razvoj podeželja Gorenjska košarica je bila, kot neprofitno pogodbeno partnerstvo, ustanovljena leta 2015 ter ima 78 članov iz javnega, zasebnega in neprofitnega sektorja ter deluje na območju 14 občin Gorenjske: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, Jezersko, Mestna občina Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica.

Strategijo LAS Gorenjska košarica so člani LAS skupaj z zainteresiranimi deležniki ter širšo javnostjo območja pripravljali in usklajevali več kot eno leto. Končni dokument, ki je bil potrjen 28. januarja 2016 na seji skupščine LAS Gorenjska košarica, zajema štiri tematska področja, ki jih določa uredba CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) in sicer:

  • ustvarjanje novih delovnih mest,
  • osnovne storitve na podeželju,
  • varstvo okolja in ohranjanje narave ter
  • večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

LAS Gorenjska košarica je oblikoval vizijo, cilje in ukrepe, ki bodo prispevali k razvoju inovativnosti in zelenih trajnostih delovnih mest, ohranjanju in razvoju interpretacijskih vsebin naravne in kulturne dediščine ter identiteti območja, ohranjanju okolja s pristopi, ki bodo zmanjševali onesnaženost okolja (toplogredni plini, trdi delci) in prispevali k oživitvi degradiranih območij in izboljšanju energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije. Posebno pozornost bo LAS Gorenjska košarica namenil razvoju programov in pristopov za vključevanje ranljivih ciljnih skupin.

Oktobra 2016 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo odločbo, ki potrjuje ustanovitev LAS Gorenjske košarice in njeno Strategijo lokalnega razvoja za obdobje do leta 2020, kar je bil pogoj za pripravo javnega poziva.

Namen javnega poziva, ki je objavljen na spletni strani LAS Gorenjska košarica, je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje prispeva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prvi rok za predložitev vlog je 26. 7. 2017.

Več informaciji: www.las-gorenjskakosarica.si/

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Prijavite se na naše e-novice!.