Razvojni svet gorenjske regije sprejel Program priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027

Slovenija je v fazi priprave novih strateških in izvedbenih dokumentov za programsko obdobje 2021–2027, ki bodo postavili prioritete in smeri razvoja. V mesecu juliju je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o seznanitvi z Operativnim načrtom o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih programov 2021–2027. S tem so s strani države dani pogoji za pripravo regionalnih razvojnih programov za programsko obdobje 2021–2027. S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo skupaj s sklepom Vlade in Operativnim načrtom prejeli Poziv razvojnim svetom regij za začetek postopkov priprave regionalnih razvojnih programov 2021–2027.

Regionalni razvojni program (RRP) je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. Z dokumentom se opredelijo ključne razvojne prednosti in zaostanki, vsebinsko in finančno ovrednoti programe in projekte za spodbujanje regionalnega razvoja ter opredeli nosilce ključnih razvojnih projektov za naslednje programsko obdobje.

V skladu s 7. členom Uredbe o regionalnih razvojnih programih, je prvi korak sprejem sklepa o pripravi regionalnega razvojnega programa in programa priprave regionalnega razvojnega programa.

Pravne podlage za izdelavo Programa priprave RRP 2021–2027 so Zakon o skladnem regionalnem razvoju (ZSRR-2, 13. člen), Uredba o regionalnih razvojnih programih (U.l. RS ąt. 69/2012, 78/15) in Operativni načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi RRP 2021–2027 (sprejet na Vladi RS 5. 7. 2018) ter usmeritve pristojnega ministrstva za regionalni razvoj. Pričujoč Program priprave opredeljuje organizacijo, časovni in finančni načrt, dispozicijo in kritična tveganja pri pripravi Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za obdobje 2021–2027.

Glede na podano obrazložitev je Razvojni svet gorenjske regije na korespondenčni seji sprejel naslednji sklep:

Sklep 1:   Razvojni svet gorenjske regije sprejema sklep o pripravi Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027 in sprejema  Program priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021–2027.

Program priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske

 

Prijavite se na naše e-novice!.