Regionalni razvoj in kohezija po letu 2020

V okviru dolgoročnega proračuna EU za prihodnost, je Komisija predlagala bolj sodobno, preprosto in prožno kohezijsko politiko, kot glavno naložbeno politiko ter hkrati oprijemljiv izraz solidarnosti EU. Predstavitvam je sledila odprta razprava s strokovnjaki Evropske komisije.

Izpostavljenih je bilo 5 prioritetnih ciljev politike evropske kohezijske politike 2021–2027 (EKP) , z dvema horizontalnima:

  • pametna Evropa, z gospodarstvom, ki temelji na raziskavah, razvoju in digitalizaciji,
  • zelena Evropa, ki je nizkoogljična, vlaga v obnovljive vire in krožno gospodarstvo,
  • povezana Evropa, s strateškimi prometnimi, telekomunikacijskimi in digitalnimi omrežji,
  • socialna Evropa, z dostopnimi zaposlitvami, izobraževanji in znanji, s poudarkom tudi na socialni vključenosti,
  • Evropa bliže državljanom, trajnostni razvoj mestnih, podeželskih in obalnih območij ter lokalne pobude.

Zato sta horizontalno potrebna še dva cilja:

  • okrepljena upravljavska sposobnost oz. zmogljivost in
  • okrepljeno medgeneracijsko in čezmejno sodelovanje

Okrepljena pa je tudi urbana razsežnost kohezijske politike, saj bo trajnostnemu razvoju mest namenjenih 6 % sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Finančni okvir za obdobje 2021–2027 poleg tega uvaja evropsko urbano pobudo, novo orodje za medmestno sodelovanje, inoviranje in krepitev zmogljivosti pri vseh prioritetah agende EU za mesta (denimo vključevanje migrantov, stanovanjska politika, kakovost zraka, revščina v mestih, energetski prehod).

Ocenjeno je, da bo kohezijskih sredstev za desetino manj, zaradi že znanih dejavnikov, kot so Brexit in drugi dogodki, ki vplivajo na skupen evropski proračun, 3,1 milijarde EUR.

Informacije povzete po objavi članka v Tedenskih novicah SOS št.22.

Revidirana pravila prinašajo še več možnosti povezovanja med Evropskih skladom za strateške naložbe (EFSI) in skladi kohezijske politike. Večja usklajenost bo tudi z drugimi instrumenti EU, kot je npr. Obzorje Evropa (do sedaj Obzorje 2020), LIFE, Erasmus + in Skupna kmetijska politika.

Komisija želi spodbujati skladen regionalni razvoj in je v tej luči naklonjena lokalnim regionalnim strategijam razvoja oz. programom integriranega teritorialnega razvoja, ko se v enem programskem dokumentu naslovijo glavni izzivi posameznih območij, ki jih kohezijska politika lahko naslovi. Na ta način je še bolj poudarjena strateškost pri porabi kohezijskega denarja. Ob tem bodo še bolj podprti čezmejni projekti, vzpostavljen bo nov Evropski čezmejni mehanizem, ki bo omogočil poenostavitev izvajanja na območju veljavnosti različnih zakonodaj, in medregijskih inovacijskih instrumentov v predvideni vrednosti 900 milijonov evrov (v njihovem okviru se bodo lahko združile regije z ujemajočo se pametno specializacijo), dodano pa je tudi sodelovanje zunaj EU (vključitev programov IPA/ENI). 

Gradiva vezana na priprave novega evropskega proračuna najdete na povezavi: Proračun EU za prihodnost https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_sl

 

Prijavite se na naše e-novice!.