S projektom ODLIČNOST do storitev za podporo podjetnikom s kmetijstva, živilstva, turizma, učinkovite rabe energije (URE) in rabe obnovljivih virov energije (OVE)

S projektom ODLIČNOST: Vozlišče podjetniške odličnosti rešujemo problem pomanjkanja kakovostnih podpornih storitev na podeželju LAS Gorenjska košarica, ki so nujne za prehod od poslovne ideje do uspešnega posla. Razvijamo in testiramo podporne storitve, s pomočjo katerih bodo start-up podjetja v živilskem in turističnem sektorju, ter s področja obnovljivih virov energije hitreje in boljše uvajala inovativne produkte in storitve, tehnologije, proizvodne procese in poslovne modele za dvig njihove konkurenčnosti. Poleg tega projekt spodbuja horizontalno in vertikalno povezovanje med podjetji za inovacije, raziskave in razvoj, proizvodnjo in prodajo.

 

Združevanje podjetij v vozliščih ali centrih odličnosti logistično olajša zagotavljanje poslovne podpore. Dostop do novega znanja je lažji, če imajo podjetja neposredne povezave z regionalnimi/mednarodnimi univerzami, raziskovalnimi laboratoriji in višjimi šolami. Delovni prostori na kraju samem (ali v bližini teh institucij) pa izmenjavo znanja še dodatno olajšajo.

 

Na podlagi evalvacije smo partnerji pripravili nadgradnjo začrtanega poslovnega modela za podjetniško vozlišče, ki bo vključeval vse bistvene sestavine: splošne poslovne in tehnično specifične podporne storitve v obliki usposabljanj in mentorstev s pomočjo internih kadrov projektnih partnerjev in zunanjih strokovnjakov (npr. znanih podjetnikov); možnost najema poslovnih prostorov, laboratorijev in opreme, v okviru obstoječe infrastrukture; ter sistem financiranja delovanja vozlišča. Poudarek bo na podpori razvoju poslovnih idej, ki temeljijo na

izrabi endogenih potencialov posameznih lokalnih okolij.

 

Na kadrovskem področju se bomo v prihodnje usmerili v kadrovsko upravljanje sodelavcev in talentov, v smislu zaposlovanja novih sodelavcev, vzpostavitev sistema prepoznavanja in dela s talentiranimi dijaki, študenti in drugimi zainteresiranimi prebivalci območja LAS Gorenjska košarica in širše.

 

Načrtujemo tudi prilagoditve obstoječe fizične infrastrukture, ki jo lahko ponudijo partnerji operacije, da bo dosegla ustrezne standarde, tako glede lokacije, kot tudi pogojev za učinkovito delo in druženje potencialnih podjetnikov.

 

Prav tako načrtujemo iskanje virov sistemskega financiranja v letih po zaključku operacije, kot so javna sredstva države in lokalnih skupnosti, evropska sredstva, sponzorstva, donatorstva ipd.

 

Vsi prebivalci bodo tako lahko podporne storitve, razvite v okviru ODLIČNOSTI, koristili tudi v prihodnje, v letih po zaključku operacije. Velika potreba po tovrstnem podpornem okolju na podeželju se kaže predvsem pri mlajših od 35 let, zlasti dijakih in študentih srednjih in višjih šol na celotnem območju LAS Gorenjska košarica, ki želijo v času šolanja in po njem začeti svojo podjetniško pot.

 

  

 

Prijavite se na naše e-novice!.