Seja sveta gorenjske regije

Na osmi seji Sveta gorenjske regije, ki je potekala 27. 10. 2016 v prostorih Mestne občine Kranj, so župani razpravljali o skupnih razvojnih projektih regije, gorenjski kolesarski mreži, sodelovanju z vzhodno Srbijo, prenosu dobička Gorenjskih lekarn na ustanovitelja ter o Lokalni akcijski skupini Gorenjska košarica.

Dogovor za razvoj gorenjske regije

Za uskladitev vsebin projektov, ki jih bo podprla država v regijah so se v juniju na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) začeli pogovori med predstavniki gorenjske regije in resornih ministrstev. V okviru teritorialnega razvojnega dialoga med regijami in državo se morajo namreč ministrstva opredeliti do projektov predlaganih s strani regij, regije pa do projektov predlaganih s strani ministrstev. Po medsebojni uskladitvi vsebin in dogovoru glede virov financiranja, bo sklenjen Dogovor za razvoj regije za obdobje 2016–2019 (v nadaljevanju: Dogovor). Gorenjska je koncem lanskega leta podala predlog 14 najpomembnejših projektov regije, ki sledijo Regionalnemu razvojnemu programu Gorenjske do leta 2020 in za katere pričakuje tako evropska kot tudi nacionalna sredstva za njihovo uresničitev. Na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske, BSC Kranj (v nadaljevanju BSC Kranj) ocenjujejo, da bo teh sredstev v prvem Dogovoru za cca. 22 milijonov evrov. Rok Šimenc, direktor BSC Kranj je povedal, da MGRT pripravlja Vladno gradivo in se v mesecu novembru pričakuje sklep Vlade Republike Slovenije glede dogovorov za razvoj regije. Hkrati pa je pozval župane, da so aktivni v dialogu z državo tudi v okviru organizacij, ki povezujejo občine (SOS, ZOS, ZMOS), da ima regija odločilnejšo vlogo pri razporejanju sredstev države v regije.

 

Predstavitev koncepta Gorenjske kolesarske mreže

Gorenjska je zaradi razgibanosti, naravnega okolja in že zgrajene infrastrukture zelo primerna za razvoj kolesarjenja. Eden ključnih projektov Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2014–2020 je projekt Trajnostne in zelene mobilnosti in mreže kolesarskih poti. Z namenom celostnega načrtovanja in usklajevanja aktivnosti v regiji, od začetka leta 2016, deluje Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK). V okviru koordinacije Regionalne razvojne agencije Gorenjske se člani redno srečujejo in aktivno delajo na rešitvah, ki so jih na tokratni Seji sveta regije predstavili gorenjskim županom. Narejena je bila analiza obstoječega stanja, na podlagi katere so evidentirane kolesarske povezave predstavljene tudi v regijskem geografskem informacijskem sistemu, podani so bili predlogi uvrstitve kolesarskih povezav v regionalno kolesarsko omrežje ter predlogi signalizacije in promocije.

Na Gorenjskem je skupaj evidentiranih 121 kolesarskih povezav. Zbrani so natančni podatki za vsako izmed povezav (dolžina, tip, privlačnost pokrajine, stanje signalizacije…). Cilj pa je, da se vse povezave tudi digitalizirajo in prikažejo v regijskem geografskem sistemu, dostopnemu javnosti. Županom je bil predstavljen tudi predlog vzpostavitve regionalnega kolesarskega omrežja, ki se bo navezoval na državno in lokalna kolesarska omrežja. Predstavljena je bila signalizacija ob kolesarskih povezavah, predlog promocije mreže na svetovnem spletu, predlog enotne kartografske podlage ter možnost vzpostavitve regijske izposojevalnice koles.

Župani so se strinjali s predstavljenim konceptom Gorenjske kolesarske mreže in skupnim sodelovanjem vseh občin pri nadaljnji izvedbi začrtanih aktivnosti.

 

Teritorialni razvojni dialog – Bivalne enote

BSC Kranj je skupaj z gorenjskimi občinami že v letu 2015 za Dogovor pripravil regijski projekt, ki vključuje mrežo medgeneracijskih centrov, varovanih stanovanj, regijski center za gerontologijo ter mladinski center. V dosedanjih pogovorih, ki so potekali z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je bilo s strani ministrstva na navedeni projekt rečeno, da za celotno izvedbo predlaganega projekta država nima predvidenih sredstev ne v državnem proračunu in tudi ne v okviru evropskih sredstev. Država bo v programskem obdobju 2014–2020 z evropskimi sredstvi financirala izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe in sicer bo za ta namen vzpostavila mrežo skupinskih in individualnih bivalnih enot za izvedbo deinstitucionalizacije na področju starejših, invalidnosti in duševnega zdravja. Izpostavljena je bila pripravljenost države, da se na Gorenjskem, glede na potrebe in standarde, vzpostavi od pet do osem bivalnih enot. V okviru Dogovora pa bi z neposredno potrditvijo gorenjska regija lahko pridobila eno bivalno enoto. Na Gorenjskem se kažejo potrebe po bivalnih enotah za ljudi z duševnimi omejitvami, za starejše in ljudi po poškodbi glave. Župani so se seznanili z izvedenimi aktivnostmi na tem področju.

 

Pobuda Občine Škofja Loka županom občin, ki so soustanoviteljice Gorenjskih lekarn za prenos dobička na ustanovitelja

Gorenjske občine so soustanoviteljice nekaterih javnih zavodov, med drugim tudi Gorenjskih lekarn. V primeru presežka prihodkov nad odhodki v javnem zavodu zakonodaja omogoča prenos presežka na ustanovitelje. Župani niso podprli predloga Občine Škofja Loka, da se dobiček prenese na ustanovitelja. Vendar so bili enotni, da se ta točka obravnava na Svetu zavoda gorenjskih lekarn, kamor vsebinsko tudi sodi.

 

Predlog sodelovanja z Vzhodno Srbijo

Svet gorenjske regije se je seznanil s karakteristikami območja Vzhodne Srbije, ki ga pokriva Regionalno razvojna agencija RARIS, za morebitno prihodnje sodelovanje med slovenskimi in srbskimi občinami.

 

Informacija o strategiji LAS Gorenjska košarica

BSC Kranj, vodilni partner Lokalne akcijske skupine (LAS) Gorenjska košarica, je skupaj z ustanovnimi člani in deležniki območja LAS pripravil Strategijo lokalnega razvoja za obdobje 2014–2020. Strategija, ki je pripravljena za območje osrednje in zgornje Gorenjske, je osnova za koriščenje sredstev iz treh evropskih finančnih skladov: Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). S strani BSC Kranj je bila županom podana informacija o izvedenih aktivnostih, usklajevalnih sestankih s koordinacijskim odborom CLLD in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) glede potrditve dokumenta. Z dnem 19. 10. 2016 je bila na ministrstvo posredovana končna verzije Strategije LAS Gorenjska košarica. V obdobju do leta 2020 bo za razvojne projekte v okviru LAS Gorenjska košarica predvidoma na voljo 4,5 milijona evrov.

Prijavite se na naše e-novice!.