Sestal se je Svet gorenjske regije v novi sestavi

13. februarja 2019 se je v prostorih Mestne občine Kranj konstituiral Svet gorenjske regije, ki ga sestavlja 18 županov gorenjskih občin, od tega po lokalnih volitvah 7 novih.

Svet gorenjske regije je potrdil članstvo 18 članov – županov gorenjskih občin in s tem konstituiral Svet gorenjske regije v novem županskem mandatu. Predsednik Sveta gorenjske regije v novem mandatu je župan Mestne občine Kranj, g. Matjaž Rakovec, podpredsednik pa župan Občine Jesenice, g. Blaž Račič.

Naloge Sveta so, med drugim, vodenje in usmerjanje priprave Regionalnega razvojnega programa, sklepanje dogovora za razvoj regij, spremljanje njunega izvajanja, imenovanje članov občin v razvojni svet regije in razvojni svet kohezijske regije, predstavljanje razvojne regije, sodelovanje z regijami drugih držav in nadzor nad delom regionalne razvojne agencije.

Direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske - BSC Kranj, g. Rok Šimenc, je predstavil program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2019 in podal ključne dosežke dela vseh treh agencij (BSC Kranj, SORA in RAGOR) na področju regionalnega razvoja za preteklo leto. Med drugim je izpostavil pridobljena sredstva v okviru dogovora za razvoj gorenjske regije (34,76 mio EUR), organizacijo in udeležbo na več kot 250 različnih dogodkih, delavnicah, sestankih, 57 projektnih prijav na različne mednarodne in nacionalne razpise. Povedal je, da bo ključno v tem letu izvajanje Dogovora za razvoj regije in priprava novega Regionalnega razvojnega programa Gorenjske.

Župani so na seji potrdili program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2019. S tem so podprli splošne razvojne naloge Regionalne razvojne agencije Gorenjske - BSC Kranj, Razvojne agencije Sora (SORA) in Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR). Regionalna razvojna agencija Gorenjske bo tako tudi v letu 2019 delovala kot podpora razvojnim strukturam regije pri izvajanju projektov in ukrepov na petih razvojnih področjih: Tehnološki razvoj, podjetništvo in inovativnost, Razvoj človeških virov, Turizem, Okolje prostor in infrastruktura ter Razvoj podeželja.

Franja Gabrovšek Schmidt je predstavila potek priprave Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za prihodnje programsko in finančno obdobje od leta 2021 do leta 2027. Po sprejetem Programu priprave glavnina aktivnosti priprave Regionalnega razvojnega programa, kot temeljnega strateškega in programskega dokumenta na regionalni ravni, pade v leto 2019. Aktivnosti pa se bodo prilagajale tudi programiranju na nacionalni ravni. Z začetkom priprave se je tako v regiji odprla razprava na temo s kakšnimi aktivnostmi bomo v obdobju do leta 2027 izkoristili prednosti in odpravili slabosti gorenjske regije.

Župane sta nagovorila tudi ga. Andreja Erdlen, skrbnica gorenjske regije na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in g. Stanislav Bobnar, predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije.

V nadaljevanju je mag. Darja Radić županom predstavila Strategijo razvoja nove industrijske kulture na Gorenjskem, ki je nastala v okviru projekta InduCult2.0, ki ga izvaja BSC Kranj. Strategija predstavlja temeljni strateški dokument s katerim gorenjska regija želi povezati prizadevanja in aktivnosti posameznih subjektov za usklajen in trajnosten pristop k razvoju nove industrijske kulture na Gorenjskem. Poudarila je, da oživitev in razvoj industrijske kulture nista pomembna le za ohranjanje bogate industrijske dediščine regije, temveč je industrijsko kulturo potrebno razumeti kot razvojno priložnost, ki jo ponuja povezovanje bogate industrijske tradicije in znanja s sodobnim gospodarstvom in kreativnimi industrijami za razvoj novih inovativnih proizvodov, turističnih doživetij, socialno vključenost ljudi, nova delovna mesta in izboljšanje kakovosti življenja ljudi. Nova industrijska kultura poleg tega predstavlja edinstveni identifikacijski element in značilnost regijske identitete, na katerem Gorenjska lahko zgradi svojo prepoznavnost v svetu.

Župani so se seznanili tudi s kandidaturo Kranja oz. Gorenjske za naziv Evropske prestolnice Kulture 2025. G. Selman Čorović je povabil gorenjske župane k sodelovanju in povedal, da je to velika razvojna priložnost za celotno regijo.

 

Prijavite se na naše e-novice!.