Socialna aktivacija

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vzpostavlja celovit model socialne aktivacije, s katerim želi zagotoviti transparentno, usklajeno in celostno obravnavo oseb, ki tvegajo revščino in so socialno izključene. Ob začetku izvajanja projekta smo se uvodne delavnice na temo SOCIALNE AKTIVACIJE udeležili tudi mi.

Pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je tudi na Gorenjskem vzpostavljena Projektna enota za delovanje sistema socialne aktivacije, kjer delajo tri koordinatorke socialne aktivacije. 

 

Projekt socialne aktivacije predstavlja celovit pristop, ki naslavlja problematiko dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne pomoči. Namen socialne aktivacije je prepoznavanje, usmerjanje, motiviranje, vključevanje ter spremljanje v socialno aktivacijo vključenih oseb. Poleg tega je namen tudi podpreti vključene v socialno aktivacijo pri njihovi reaktivaciji, integraciji v različne družbene sisteme ter posledično ponovno vključiti na primarni, sekundarni in terciarni trg dela.

Z vzpostavitvijo celovitega sistema socialne aktivacije bo projekt prispeval k večji socialni vključenosti in zmanjšanju tveganja revščine prejemnikov denarne socialne pomoči in drugih izključenih oseb ter k krepitvi moči in kompetenc socialno izključenih oseb. V programe socialne aktivacije se bo v letih 2017 in 2018 vključilo 5.200 dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarnih socialnih pomoči, do leta 2022 pa 12.500 oseb.

Namen razvoja celovitega modela socialne aktivacije je vzpostavitev enotne vstopne točke, ki bo nudila celovit pregled problematike vključenih oseb in postavitev regionalnih mobilnih enot po celi Sloveniji.

Za ta namen je bila pripravljena in potrjena operacija Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije, ki jo sofinanciramo iz OP EKP 2014-2020, prednostne naložbe 9.1: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja 9.1.1 Razvoj celovitega modela socialne aktivacije.

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2022.

Več informacij najdete tukaj.

Prijavite se na naše e-novice!.